New Acquisitions -- Selected List -- April to June 2012

  1. 1945-1949 : Guo Gong zheng zheng yu Zhongguo ming yun = The KMT-CPC political struggle and the fate of China 1945-1949
   1945-1949 : 国共政争与中国命运 = The KMT-CPC political struggle and the fate of China, 1945-1949 / 汪朝光著 . 北京市 : 社会科学文献出版社 , 2010.
   EAST DS777.54 .W253 2010

  2. Ci hai : di liu ban dian cang ben
   辞海 : 第六版 , 典藏本 / [ 夏征农 , 陈至立主编 ; 辞海编辑委员会编纂 ]. 上海市 : 上海辞书出版社 , 2011.
   EAST REF f PL1420 .C59 2011

  3. Dang dai Zhongguo nong min wen hua sheng huo diao cha
   当代中国农民文化生活调查 / 吴理财等著 . 北京市 : 知识产权出版社 , 2011.
   EAST HD1537.C5 D36 2011

  4. Di guo de hui yi : Niuyue shi bao wan Qing guan cha ji 1857-1911
   帝國的回憶 : 《紐約時報》晚清觀察記 , 1857-1911 / [ 編者鄭曦原 ; 譯者李方惠 , 胡書源 , 鄭曦原 ]. 臺北市 : 遠流出版事業股份有限公司 ; 2011.
   EAST DS761 .D532 2011

  5. Di tan shi dai de Zhongguo neng yuan fa zhan zheng ce yan jiu
   低碳时代的中国能源发展政策研究 / 王伟 , 郭炜煜主编 . 北京 : 中国经济出版社 , 2011.
   EAST HD9502.C62 D54 2011

  6. Fu Sinian yi zha
   傅斯年遺札 / 王汎森 , 潘光哲 , 吳政上主編 . 臺北市 : 中央研究院歷史語言研究所 , 民國 100 [2011]
   EAST DS778.F8 A4 2011

  7. Hong se jing dian : cong xiao shuo dao dian shi ju
   红色经典 : 从小说到电视剧 / 於曼著 . 北京 : 中国广播电视出版社 , 2010.
   EAST PN1992.7 .Y825 2010

  8. Hua yi Han xue jia Zhou Cezong de Han xue yan jiu
   华裔汉学家周策纵的汉学研究 / 王润华著 . 北京市 : 学苑出版社 , 2011.
   EAST PL2258 .W64 2011

  9. Jin dai Zhongguo jiao yu shi liao
   近代中國教育史料 / 舒新城编 . 北京 : 中国人民大学出版社 , 2012.
   EAST LA1131 .J56 2012

  10. Ji Xianlin zi shu : wo zhe yi sheng
   季羡林自述 : 我这一生 / 季羡林著 ; 孟昭毅选编 . 北京 : 中国青年出版社 , 2011.
   EAST CT3990.J48 A3 2011

  11. Kao gu yi sheng : An Zhimin xian sheng ji nian wen ji = A lifetime of archaeology
   考古一生 : 安志敏先生纪念文集 = A lifetime of archaeology / 《考古一生 - 安志敏先生纪念文集》编委会编 . 北京 : 文物出版社 , 2011.
   EAST CC115.A6 K36 2011

  12. Li dai di wang ji nian yan jiu zi liao hui bian
   歷代帝王紀年研究資料彙編 / [ 賈貴榮 , 耿素麗選編 ]. 北京 : 國家圖書館出版社 , 2011.
   EAST DS733 .L526 2011

  13. Li dai ming jia ping zhu shi ji ji shuo
   历代名家评注史记集说 / 程馀庆撰 ; 高益荣 , 赵光勇 , 张新科编撰 . 西安市 : 三秦出版社 , 2011.
   EAST DS741.3.S683 C4435 2011

  14. Liu Xiaobo zhuan
   劉曉波傳 / 公小玄 . Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社 , 2010.
   EAST CT1828.L5356 G668 2010

  15. Mogao ku di 266-275 ku kao gu bao gao
   莫高窟第 266-275 窟考古报告 / 敦煌研究院编 ; 樊锦诗 , 蔡伟堂 , 黄文昆编著 . 北京 : 文物出版社 ,2011.
   EAST f DS797.28.D864 F35 2011

  16. Mao Zedong si xiang nian bian (1921--1975)
   毛泽东思想年编 (1921--1975)/ 中共中央文献研究室编 . 北京 : 中央文献出版社 , 2011.
   EAST DS778.M3 M3654 2011

  17. Qianlong nian jian Sichuan guai mai fu ren an jian de she hui fen xi : yi Ba Xian dang an wei zhong xin de yan jiu (1752-1795)
   乾隆年间四川拐卖妇人案件的社会分析 : 以巴县档案为中心的研究 (1752-1795) / 李清瑞著 . 太原市 : 山西教育出版社 , 2011.
   EAST HV6574.C6 L5 2011

  18. Qian Zhongshu shou gao ji
   錢鍾書手稿集 . 中文筆記 / 錢鍾書著 . 北京 : 商務印書館 , 2011.
   EAST PL2749.C8 A64 2011

  19. She hui nu xing guan yu Zhongguo nu zi gao deng jiao yu
   社会女性观与中国女子高等教育 / 杜学元著 . 北京 : 人民出版社 , 2011.
   EAST LC1568 .D828 2011

  20. Shi xue yu xing bie : Ming shi lie nu zhuan yu Ming dai nu xing shi zhi jian gou
   史学与性别 : " 明史 ・ 列女传 " 与明代女性史之建构 / 衣若蘭著 . 太原市 : 山西教育出版社 , 2011.
   EAST HQ1181.C6 Y5 2011

  21. Si chou zhi lu shang de kao gu zong jiao yu li shi
   丝绸之路上的考古 , 宗教与历史 / 宁夏文物考古研究所编 ; 罗丰主编 . 北京 : 文物出版社 , 2011.
   EAST DS793.S62 S56 2011

  22. Song ci jian shang da ci dian
   宋词鉴赏大辞典 / 刘石主编 ; 清华大学中文系《宋词鉴赏大辞典》编写组编 . 北京市 : 中華書局 , 2011.
   EAST REF PL2343 .S57 2011

  23. Wen hua shi yu zhong de Zhang Yimou
   文化视域中的 " 张艺谋 " / 柴莹著 . 北京 : 中国社会科学出版社 , 2011.
   EAST PN1998.3.Z49 C435 2011

  24. Wo mei you di ren
   我沒有敵人 / 劉曉波著 . 台北市 : 捷幼出版社 , 2011.
   EAST DS779.26 .L5942 2011

  25. Xianggang yu nei di jing ji yi ti hua yan jiu = Economic integration of Hongkong and the Mainland
   香港与内地经济一体化研究 = Economic integration of Hongkong and the Mainland / 陈秀珍著 . 北京 : 中國经济出版社 , 2011.
   EAST HC470.3 .C3925 2011

  26. Xin hai ge ming ci dian : zeng ding pei tu ben = Xinhai geming cidian
   辛亥革命辭典 : 增订配图本 = Xinhai geming cidian / 主编章開沅 . 武汉市 : 武汉出版社 , 2011.
   EAST REF DS773.4 .X54 2011

  27. Xin huo xi chuan : Mu Fuli yu Han xue yan jiu = Perpetual torch of learning in the West -- F W Mote and sinolog
   薪火西傳 : 牟復禮與漢學研究 = Perpetual torch of learning in the West -- F. W. Mote and sinology / 王成勉主編 . 臺北市 : 黎明文化事業股份有限公司 , 2007.
   EAST DS734.9.M67 X55 2007

  28. Yin yang jie : Hu Jinquan de dian ying shi jie
   阴阳界 : 胡金铨的电影世界 / 吴迎君著 . 上海市 : 复旦大学出版社 , 2011.
   EAST PN1998.3.H8 W88 2011

  29. Yu yan jiao yu xin gai nian : hai nei wai xue zhe fang tan lu
   语言教育新概念 : 海内外学者访谈录 / 郑新民著 . 合肥市 : 安徽大学出版社 , 2011.
   EAST P51 .Z44 2011

  30. Zhonghua da dian
   中华大典 . 民俗典 / [ 《中華大典 · 民俗典》編纂委員會 ; 主編白化文 ]. 北京 : 同心出版社 , 2011-
   EAST REF GR335 .Z465 2011

  31. Zhongguo fa shi ye xia de tong xing lian = Zhongguofa shiyexia de tongxinglian
   中国法视野下的同性恋 = Zhongguofa shiyexia de tongxinglian / 郭晓飞著 . 北京市 : 知识产权出版社 , 2007.
   EAST KNQ2467.G39 G85 2007

  32. Zhongguo li dai fu zhuang ran zhi ci xiu ci dian
   中國歷代服裝染織刺繡辭典 / 吴山主编 . 南京 : 江苏美术出版社 , 2011.
   EAST REF f GT1555 .W87 2011

  33. Zhongguo ru xue shi
   中國儒學史 / 汤一介 , 李中华主编 . 北京市 : 北京大学出版社 , 2010-2011.
   EAST B5233.C6 Z476 2010

  34. Zhongguo shi jia ting jiao yu de wu qu = Zhongguoshi jiatingjiaoyu de wuqu
   中国式家庭教育的误区 = Zhongguoshi jiatingjiaoyu de wuqu / 鸿儒文轩编著 . 呼伦贝尔 : 内蒙古文化出版社 , 2011.
   EAST HQ792.C6 H66 2011

  35. Zhu Rongji jiang hua shi lu
   朱鎔基讲话实录 / [ 《朱鎔基讲话实录》编辑组编 ]. 北京 : 人民出版社 , 2011.
   EAST DS779.29.Z478 A5 2011