UHM Library Chinese Journals Available

on China Academic Journals (CAJ) Database

Licensed for UHM Users ONLY

Link to China Academic Journals

Browse by Journal Titles

Enter Chinese journal title in the search box to find journal articles

 
 

Title (pinyin)

 

Title 

 

Call Number

 
 

Beijing da xue xue bao

 

北 京 大 學 學 報

 

EAST AS451 .P4

 
 

Beijing shi fan da xue xue bao

 

北 京 師 範 大 學 學 報 

 

EAST AS451 .P38

 
 

Bo lan qun shu

 

博 覽 群 書

 

EAST Z1003.5 .C45 P6

 
 

Cheng shi gui hua

 

城 市 規 劃

 

EAST HT 169 .C6 C46

 
 

Cheng xiang jian she

 

城 鄉 建 設

 

EAST HT169 .C6 C44

 
 

Chongqing shi fan da xue xue bao

 

重慶師範大學學報

 

EAST B8 .C5 C465

 
 

Ci shu yan jiu

 

辭 書 研 究

 

EAST PL1411 .T95

 
 

Da zhong dian ying

 

大 眾 電 影

 

EAST PN1993 .T48

 
 

Dang dai xi ju

 

當 代 戲 劇

 

EAST PN2870 .T37

 
 

Di li yan jiu

 

地 理 研 究

 

EAST G1 .T48

 
 

Di tu

 

地 圖

 

EAST GA101 .T52

 
 

Dian ying wen xue

 

電 影 文 學

 

EAST PN1993.D536

 
 

Dian ying xin zuo

 

電 影 新 作

 

EAST PN1993.5 .C4 T55

 
 

Dian ying yi shu

 

電 影 藝 術

 

EAST PN1993 .T54

 
 

Du shu

 

讀 書

 

EAST Z1035 .A1 T87

 
 

Fa xue yan jiu

 

法 學 研 究

 

EAST K6 .A15

 
 

Fang yan

 

方 言

 

EAST PL1501 .F33

 
 

Fu dan xue bao

 

復 旦 學 報

 

EAST H8 .C49 F8

 
 

Fu nu yan jiu lun cong

 

婦 女 研 究 論 叢

 

EAST HQ1766 .F88

 
 

Fujian lun tan

 

福 建 論 壇 (人文社会科学版; 文史哲版)

 

EAST AP95 .C4 F783 ; AP95 .C4 F7832

 
 

Fujian lun tan

 

福 建 論 壇 (经济社会 版)

 

EAST HC428.F84 F8

 
 

Gai ge

 

改 革

 

EAST HC427.92 .K318

 
 

Ge qu

 

歌 曲

 

EAST M1804 .K66

 
 

Guangdong jiao yu

 

廣 東 教 育

 

EAST LA1134 .K7 K82

 
 

Guangdong she hui ke xue. xue bao

 

廣 東 社 會 科 學

 

EAST AS451 .K85

 
 

Guo ji wen ti yan jiu

 

國 際 問 題 研 究

 

EAST D849 .K866

 
 

Hong guan jing ji yan jiu = Macroeconomics

 

宏 觀 經 濟 研 究

 

EAST HC426 .H85

 
 

Hong lou meng xue kan

 

紅 樓 夢 學 刊

 

EAST PL2727 .S2 H76

 
 

Hua dong shi fan da xue xue bao. Jiao yu ke xue ban

 

華 東 師 範 大 學 學 報. 教 育 科 學 版

 

EAST L64 .H84

 
 

Hua dong shi fan da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban.

 

華 東 師 範 大 學 學 報. 哲 學 社 會 科 學 版 (Also see 上海师范大学学报)

 

EAST AS451 .H84

 
 

Hua nan shi fan da xue xue bao

 

華 南 師 範 大 學 學 報

 

EAST AS452 .C364 A2

 
 

Hua qiao hua ren li shi yan jiu

 

華僑華人歷史研究

 

EAST DS732. H78623

 
 

Hun yin yu jia ting = Marriage family

 

婚 姻 與 家 庭

 

EAST HQ1 .H87

 
 

Hunan shi fan da xue she hui ke xue xue bao

 

湖 南 師 範 大 學 社 會 科 學 學 報

 

EAST H8 .C47 H856

 
 

Jiang huai lun tan = Jianghuiluntan

 

江 淮 論 壇

 

EAST AS452 .H553 A17

 
 

Jiao yu yan Jiu

 

教 育 研 究

 

EAST L64 .C58

 
 

Jiao xue yu yan jiu

 

教学 与 研究 

 

EAST L64.C28

 
 

Jin dai shi yan Jiu

 

近 代 史 研 究

 

EAST DS701 .C34

 
 

Jinan xue bao

 

暨 南 學 報

 

EAST AS452 .C2 C45

 
 

Jing ji guan li

 

經 濟 管 理

 

EAST HD28 .C55

 
 

Jing ji ke xue

 

經 濟 科 學

 

EAST HB9 .C462

 
 

Jing ji wen ti tan suo

 

經 濟 問 題 探 索

 

EAST HC427.92 .C4683

 
 

Jing ji yan jiu

 

經 濟 研 究

 

EAST HB9 .C55

 
 

Jing ji yu guan li yan jiu

 

經 濟 與 管 理 研 究

 

EAST HC427.92 .C4685

 
 

Ju ben

 

劇 本

 

EAST PL2603 .C41

 
 

Ju ying yue bao

 

劇 影 月 報

 

EAST PN2009 .C55

 
 

Kai fang shi dai = Open times

 

開 放 時 代

 

EAST DS796.C2 .K856

 
 

Kao gu yu wen wu

 

考 古 與 文 物

 

EAST DS715 .K37

 
 

Li shi dang an

 

歷 史 檔 案

 

EAST DS701 .L556

 
 

Li shi yan jiu

 

歷 史 研 究

 

EAST DS701 .L56

 
 

Liaoning da xue xue bao

 

遼 寧 大 學 學 報

 

EAST AS451 .L5

 
 

Long men zhen

 

龍 門 陣

 

EAST AP95 .C4 L86

 
 

Mei shu

 

美 術

 

EAST N8 .M45

 
 

Mei shu yan jiu

 

美 術 研 究

 

EAST N8 .C5 M46

 
 

Min su yan jiu

 

民 俗 研 究

 

EAST GR334.M55

 
 

Min zhu yu fa zhi

 

民 主 與 法 制

 

EAST K .C5M45 M5

 
 

Minguo dang an

 

民 國 檔 案

 

EAST DS773.89 M55

 
 

Nan kai xue bao

 

南 開 學 報

 

EAST H8 .C47 N36

 
 

Nan Ya yan jiu ji kan

 

南 亞 研 究 季 刊

 

EAST DS331 .N36

 
 

Nanjing da xue xue bao

 

南 京 大 學 學 報

 

EAST AS452 .N36 A3

 
 

Nanjing shi da xue bao

 

南 京 師 大 學 報

 

EAST AS452 .N36 A25

 
 

Nei Menggu she hui ke xue

 

內 蒙 古 社 會 科 學

 

EAST H8 .C47 N45

 
 

Nei Menggu shi fan da xue xue bao

 

內 蒙 古 師 範 大 學 學 報

 

EAST AS452 .H814 A3

 
 

Nong ye jing ji wen ti

 

農 業 經 濟 問 題

 

EAST HD1401 .N78

 
 

Qing nian wen xue

 

青 年 文 學

 

EAST PL2653 .H757

 
 

Qing shi yan jiu = Qingshi yanjiu (table in Eng)

 

清 史 研 究

 

EAST DS753.82 .Q46

 
 

Qiu shi

 

求是 (former title: 红旗)

 

EAST DS779.15.C498

 
 

Qu yi

 

曲 藝

 

EAST PL2603 .C39

 
 

Qun yan

 

群 言

 

EAST AP95 .C4 C547

 
 

Re dai di li

 

熱 帶 地 理

 

EAST GB398.7 .J4

 
 

Ren kou yan jiu

 

人 口 研 究

 

EAST HB848 .J45

 
 

Ren kou yu jing ji

 

人 口 與 經 濟

 

EAST HB3654 .A3 J468

 
 

Ren min jiao yu

 

人 民 教 育

 

EAST L64 .J45

 
 

Ren min wen xue

 

人 民 文 學

 

EAST PL2250 .J38

 
 

Ren min yin yue

 

人 民 音 樂

 

EAST ML5 .J356

 
 

Ren wen za zhi

 

人 文 雜 誌

 

EAST AS451 .J46

 
 

Shanghai wen xue

 

上 海 文 學

 

EAST PL2513 .S53S

 
 

Shanghai xi ju

 

上 海 戲 劇

 

EAST PN2009 .S53

 
 

She hui ke xue

 

社 會 科 學 (上海社会科学院)

 

EAST AS451 .S48

 
 

She hui ke xue ji kan

 

社 會 科 學 輯 刊 (辽宁社会科学院)

 

EAST H8 .C6 S4

 
 

She hui ke xue zhan xian

 

社 會 科 學 戰 線

 

EAST AS451 .S5

 
 

Shen zhou xue ren

 

神 州 學 人

 

EAST LC3057 .S45

 
 

Shi jie Han yu jiao xue = Chi teaching in the world

 

世 界 漢 語 教 學

 

EAST PL1065 .S543

 
 

Shi kan

 

詩 刊

 

EAST PL2250 .S57

 
 

Shi lin

 

史 林

 

EAST DS701 .S543

 
 

Si xiang zhan xian

 

思 想 戰 線

 

EAST AS451 .S68

 
 

Sichuan da xue xeu bao

 

四 川 大 學 學 報

 

EAST AS452 .S8 A2

 
 

Sichuan tu shu guan xue bao

 

四 川 圖 書 館 學 報

 

EAST Z671 .S77

 
 

Sichuan wen xue

 

四 川 文 學

 

EAST PL2250 .S82

 
 

Ti yu wen hua dao kan = Sports culture guide

 

體 育 文 化 導 刊

 

EAST GV651 .T52

 
 

Tu shu guan za zhi

 

圖 書 館 雜 誌

 

EAST Z671 .T833

 
 

Tu shu qing bao gong zuo

 

圖 書 情 報 工 作

 

EAST Z671 .T83

 
 

Wen hua jiao liu = Cultural dialogue

 

文 化 交 流

 

EAST DS701 .W36

 
 

Wen shi zhi shi

 

文 史 知 識

 

EAST PL1004 .W46

 
 

Wen wu

 

文 物

 

EAST DS715 .W42

 
 

Wen xian

 

文 獻

 

EAST CD2030 .W45

 
 

Wen xue ping lun

 

文 學 評 論

 

EAST PL2250 .W44

 
 

Wen xue yi chan

 

文 學 遺 產

 

EAST PL2250 .W35

 
 

Wen yi li lun yan jiu

 

文 藝 理 論 研 究

 

EAST PN45 .W445

 
 

Wen yi yan jiu

 

文 藝 研 究

 

EAST NX8 .C45 W45

 
 

Wu dao

 

舞 蹈

 

EAST GV1580 .W84

 
 

Wuhan da xue xue bao

 

武 漢 大 學 學 報

 

EAST AS451 .W82

 
 

Xi ju = drama

 

戲 劇

 

EAST PL2357 .H72

 
 

Xi Ju Wen Xue

 

戲劇文學

 

EAST PL2357 .H734

 
 

Xi ju yi shu

 

戲 劇 藝 術

 

EAST PN2009 .H53

 
 

Xian dai fu nu = Modern women

 

現 代 婦 女

 

EAST AP95.C4 X68

 
 

Xiao shuo yue bao

 

小 說 月 報

 

EAST PL2653 .H767

 
 

Xibei da xue xue bao

 

西 北 大 學 學 報

 

EAST AS451 .H745

 
 

Xiu ci xue xi

 

修 辭 學 習

 

EAST PL1271 .X83

 
 

Xizang yan jiu

 

西 藏 研 究

 

EAST DS785 .A1 H77

 
 

Xue shu yan jiu

 

學 術 研 究

 

EAST AS451 .H786

 
 

Xue shu yue kan

 

學 術 月 刊

 

EAST AP95 .C4 H887

 
 

Yin yue yan jiu

 

音 樂 研 究

 

EAST ML5 .Y57

 
 

Yin yue yi shu

 

音 樂 藝 術

 

EAST ML5 .Y545

 
 

Yu wen yan jiu (Wuhan)

 

語 文 研 究

 

EAST PL1004 .Y79

 
 

Yu yan jiao xue yu yan jiu

 

語 言 教 學 與 研 究

 

EAST PL1004 .Y87

 
 

Yu yan wen zi ying yong

 

語言文字應用

 

EAST P130.52 .C6 Y9

 
 

Yu yan yan jiu (Wuhan Shi, C)

 

語 言 研 究

 

EAST PL1004 .Y8

 
 

Yu yan yu fan yi

 

語 言 與 翻 譯

 

EAST P119.315 .Y8

 
 

Zhejiang da xue xue bao. Ren wen she hui ke xue ban = Journal of Zhejiang University. Humanities and social sciences

 

浙 江 大 學 學 報 . 人 文 社 會 科 學 版

 

EAST AS452 .H3 A14

 
 

Zhnghua Renmin Gongheguo quan guo ren min dai biao da hui chang wu wei yuan hui gong bao

 

中 華 人 民 共 和 國 全 國 人 民 代 表 大 會 常 委 委 員 會 公 報

 

EAST J671 .H68

 
 

Zhong gong dang shi yan jiu

 

中 共 黨 史 研 究

 

EAST JQ1519 .A5 T2557

 
 

Zhong xue yu wen jiao xue

 

中 學 語 文 教 學

 

EAST PL1068 .C5 C57

 
 

Zhong yang yin yue xue yuan xue bao

 

中 央 音 樂 學 院 學 報

 

EAST ML5 .C85

 
 

Zhong yuan wen wu

 

中 原 文 物

 

EAST DS715 .C586

 
 

Zhongguo gai ge

 

中 國 改 革

 

EAST HC427.92 .C5484.

 
 

Zhongguo gao deng jiao yu

 

中 國 高 等 教 育

 

EAST LA1133 .Z548

 
 

Zhongguo guo qing guo li

 

中 國 國 情 國 力

 

EAST Folio HC427.92 .Z4658

 
 

Zhongguo jin rong

 

中 國 金 融

 

EAST HG187 .C6 C57

 
 

Zhongguo jing ji xin xi

 

中 國 經 濟 信 息

 

EAST HC427.92 .Z473

 
 

Zhongguo nong cun jing ji

 

中 國 農 村 經 濟

 

EAST HD2096 .C56

 
 

Zhongguo ren min da xue xue bao

 

中 國 人 民 大 學 學 報

 

EAST AS452 .P444 A13

 
 

Zhongguo she hui ke xue

 

中 國 社 會 科 學

 

EAST DS701 .C787

 
 

Zhongguo she hui ke xue yuan yan jiu sheng yuan xue bao

 

中 國 社 會 科 學 院 研 究 生 院 學 報

 

EAST AS452 .P443 A16

 
 

Zhongguo shi yan jiu

 

中 國 史 研 究

 

EAST DS701 .C757

 
 

Zhongguo tu shu ping lun

 

中 國 圖 書 評 論

 

EAST Z1035 .A1 C585

 
 

Zhongguo xi ju

 

中 國 戲 劇

 

EAST PN2870 .H65

 
 

Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan

 

中 國 現 代 文 學 研 究 叢 刊

 

EAST PL2302 .C523

 
 

Zhongguo yin yue

 

中 國 音 樂

 

EAST ML5 .C564

 
 

Zhongguo yu wen

 

中 國 語 文

 

EAST PL1004 .C55

 
 

Zhongguo zong jiao = Religion in C

 

中 國 宗 教

 

EAST BL1802 .Z56

 
 

Zhongguo zuo jia = Zhong guo zuo jia

 

中 國 作 家

 

EAST PL2513 .Z5799

 
 

Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan gong bao

 

中 華 人 民 共 和 國 國 務 院 公 報

 

EAST JQ1501 .A1 C48

 
 

Zhongshan da xue xue bao

 

中 山 大 學 學 報

 

EAST AS451 .C62

 
 

Zhongguo li shi di li lun cong = C historical geography

 

中 國 歷 史 地 理 論 叢

 

EAST DS706.5 .C472

 
 

Zhonghua Renmin Gongheguo zui gao ren min fa yuan gong bao

 

中 華 人 民 共 和 國 最 高 人 民 法 院 公 報

 

EAST KQK .C6 A13

 
 

Zuo pin

 

作 品

 

EAST PL2250 .T63