Wade-Giles to Pinyin

W-G Pinyin   W-G Pinyin   W-G Pinyin   W-G Pinyin   W-G Pinyin
a a   ha ha   la la   peng beng   tsan zan
ai ai   han han   lai lai   peng peng   tsan can
an an   hang hang   lan lan   pi bi   tsang zang
ang ang   hai hai   lang lang   pi pi   tsang cang
ao ao   hao hao   lao lao   piao biao   tsao zao
      hei hei   le le   piao piao   tsao cao
cha zha   hen hen   lei lei   pieh bie   tse ze
cha cha   heng heng   leng leng   pieh pie   tse ce
chai zhai   ho he   li li   pien bian   tsei zei
chai chai   hou hou   lia lia   pien pian   tsen zen
chan zhan   hsi xi   liang liang   pin bin   tsen cen
chan chan   hsia xia   liao liao   pin pin   tseng zeng
chang zhang   hsiang xiang   lieh lie   ping bing   tseng ceng
chang chang   hsiao xiao   lien lian   ping ping   tsi ci
chao zhao   hsieh xie   lin lin   po bo   tso zuo
chao chao   hsien xian   ling ling   po po   tso cuo
che zhe   hsin xin   liu liu   pou bou   tsou zou
che che   hsing xing   lo luo   pou pou   tsou cou
chei zhei   hsiu xiu   lou lou   pu bu   tsu zu
chen zhen   hsiung xiong   lu lu   pu pu   tsu cu
chen chen   hsü xu           tsuan zuan
cheng zheng   hsüan xuan   luan luan         tsuan cuan
cheng cheng   hsüeh xue   lüan lüan   sa sa   tsui zui
chi ji   hsün xun   lüeh lüe   sai sai   tsui cui
chi qi   hu hu   lun lun   san san   tsun zun
chia jia   hua hua   lung long   sang sang   tsun cun
chia qia   huai huai         sao sao   tsung zong
chiang jiang   huan huan         se se   tsung cong
chiang qiang   huang huang   ma ma   sen sen   tu du
chiao jiao   hui hui   mai mai   seng seng   tu tu
chiao qiao   hun hun   man man   sha sha   tuan duan
chieh jie   hung hong   mang mang   shai shai   tuan tuan
chieh qie   huo huo   mao mao   shan shan   tui dui
chien jian         me me   shang shang   tui tui
chien qian         mei mei   shao shao   tun dun
chih zhi   i yi   men men   she she   tun tun
chih chi         meng meng   shei shei   tung dong
chin jin   jan ran   mi mi   shen shen   tung tong
chin qin   jang rang   miao miao   sheng sheng   tzu zi
ching jing   jao rao   mieh mie   shih shi   tzu ci
ching qing   je re   mien mian   sho shuo      
chiu jiu   jen ren   min min   shou shou      
chiu qiu   jeng reng   ming ming   shu shu   wa wa
chiung jiong   jih ri   miu miu   shua shua   wai wai
chiung qiong   jo ruo   mo mo   shuai shuai   wan wan
cho zhuo   jou rou   mou mou   shuan shuan   wang wang
cho chuo   ju ru   mu mu   shuang shuang   wei wei
chou zhou   juan ruan         shui shui   wen wen
chou chou   jui rui         shun shun   weng weng
chu zhu   jun run   na na   so suo   wo wo
chu chu   jung rong   nai nai   sou sou   wu wu
chü ju         nan nan   ssu si      
chü qu   ka ga   nang nang   su su      
chua zhua   ka ka   nei nei   suan suan   ya ya
chua chua   kai gai   nen nen   sui sui   yang yang
chuai zhuai   kai kai   neng neng   sun sun   yao yao
chuai chuai   kan gan   ni ni   sung song   yeh ye
chuan zhuan   kan kan   niang niang         yen yan
chüan chuan   kang gang   niao niao         yin yin
chüan juan   kang kang   nieh nie   ta da   ying ying
chüan quan   kao gao   nien nian   ta ta   yo yo
chuang zhuang   kao kao   nin nin   tai dai   yu you
chuang chuang   ke ge   ning ning   tai tai   yu
chüeh jue   ke ke   niu niu   tan dan   yüan yuan
chüeh que   kei gei   no nuo   tan tan   yüeh yue
chui zhui   ken gen   nou nou   tang dang   yün yun
chui chui   ken ken   nu nu   tang tang   yung yong
chun zhun   keng geng     tao dao      
chun chun   keng keng   nüan nuan   tao tao      
chün jun   ko ge   nüeh nüe   te de      
chün qun   ko ke   nung nong   te te      
chung zhong   kou gou         teng deng      
chung chong   kou kou         teng teng      
      ku gu   o o   ti di      
      ku ku   ou ou   ti ti      
e e   kua gua         tiao diao      
eh e   kua kua         tiao tiao      
ei ei   kuai guai   pa ba   tieh die      
en en   kuai kuai   pa pa   tieh tie      
eng eng   kuan guan   pai bai   tien dian      
erh er   kuan kuan   pai pai   tien tian      
      kuang guang   pan ban   ting ding      
      kuang kuang   pan pan   ting ting      
fa fa   kui gui   pang bang   tiu diu      
fan fan   kui kui   pang pang   to duo      
fang fang   kun gun   pao bao   to tuo      
fei fei   kun kun   pao pao   tou dou      
fen fen   kung gong   pei bei   tou tou      
feng feng   kung kong   pei pei   tsa za      
fo fo   kuo guo   pen ben   tsa ca      
fou fou   kuo kuo   pen pen   tsai zai      
fu fu               tsai cai