subpagebanner_new.jpg

New Acquisitions -- Selected List -- January - March 2008

  1. 17 shi ji Menggu bian nian shi yu Menggu wen wen shu dang an yan jiu
   17 世纪蒙古编年史与蒙古文文书档案研究 / 希都日古著. 沈阳市 : 辽宁民族出版社, 2006.
   EAST DS798.62 .X54 2006

  2. 1949-2000 nian de ren min bi hui lu shi = A history of renminbi exchange rates : from1949 to 2000
   1949-2000年的人民币汇率史 = A history of renminbi exchange rates : from 1949 to 2000 / 许少強, 朱真丽著. 上海市 : 上海财经大学出版社, 2002.
   EAST HG3978 .X827 2002

  3. 1949 nian : Zhongguo zhi shi fen zi de si ren ji lu
   1949年 : 中国知识分子的私人记录 / 傅国涌著. 武汉市 : 长江文艺出版社, 2005.
   EAST HM728 .F8 2005

  4. 2006 zhong qi ren kou tong ji 2006 population by-census
   2006中期人口統計. 統計圖解 = 2006 population by-census. Graphic guide. 香港 : 政府統計處, [2007].
   EAST REF f HA4651.5 2006 .H62 2007

  5. 911 shi jian hou Mei Zhong E san jiao guan xi zhi yan bian yu dui wo ying xiang
   911 事件后美中俄三角關係之演變與對我影響 / 施子中, 王文賢著. 臺北市 : 遠景基金會, 2004.
   EAST E183.8.C6 S529 2004

  6. Ba lao yu yi ge shi ji : Zou jin Ba Jin xi lie wen hua yan jiang ji
   巴老与一个世纪 : "走近巴金"系列文化演讲集 / 余秋雨 ... [et al.] 著 ; 上海巴金文学研究会编. 上海 : 上海社会科学院出版社, 2005.
   EAST PL2780.F4 Z56746 2005

  7. Ba shi nian dai wen hua yi shi
   八十年代文化意识 / 甘阳主编. 上海 : 上海人民出版社, 2006.
   EAST CB245 .Z46 2006

  8. Bei da de xue zi men
   北大的学子们 / 杨慕学, 郭建荣编著. 北京市 : 中国经济出版社, 2006.
   EAST LG51.P28 Y36 2006

  9. Bei da huang ri ji : (1958-1959)
   北大荒日记 : (1958-1959) / 曾庆延. 郑州市 : 大象出版社, 2005.
   EAST PL2929.3.E5 B452 2005

  10. Bei Wei nu zhu lun = Beiweinuzhulun
   北魏女主论 = Beiweinuzhulun / 宋其蕤著. 北京 : 中国社会科学出版社, 2006.
   EAST DS748.7 .S66 2006

  11. Bei Zhongguo ji xing Qing guo man you zhi
   北中国纪行 ; 清国漫游志 / 曾根俊虎著 ; 范建明译. 北京市 : 中华书局, 2007.
   EAST DS709 .S6612 2007

  12. Bie qiu xin sheng yu yi bang : Lu Xun yu xi fang wen hua
   别求新声于异邦 : 鲁迅与西方文化 / 张芸著. 北京 : 中国社会科学出版社, 2004.
   EAST PL2754.S5 Z9977 2004

  13. Cai zi jia ren xiao shuo jian shi
   才子佳人小说简史 / 苗壮著. 太原: 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2419.L68 M53 2005

  14. Cao gen tan tan cao gen : Zhongguo fu nu min gong nong min
   草根譚, 談草根 : 中國婦女?民工?農民 / [作者王英瑜 ... [et al.]]. 香港 : 樂施會, 2006.
   EAST HQ1767 .C36 2006

  15. Cha tu Zhongguo hua ju shi
   插图中国话剧史 / 郭富民著. 济南市 : 济南出版社, 2003.
   EAST PL2392 .G86 2003

  16. Cheng Yizhong wen cun
   程毅中文存 / [著者程毅中]. 北京市 : 中华书局, 2006.
   EAST PL2264 .C44827 2006

  17. Chu ci yuan liu xuan ji
   楚辞源流选集 / 周殿富译注. 长春市 : 吉林人民出版社, 2003.
   EAST PL2521.C54 C575 2003

  18. Chu mo li shi yu jin ru wu si
   触摸历史与进入五四 / 陈平原著. 北京市 : 北京大学出版社, 2005.
   EAST DS777.43 .C446 2005

  19. Da Tang Xiyu ji ci hui yan jiu
   《大唐西域記》詞彙研究 / 陳弘昌著. 台北市 : 文津出版社, 2007.
   EAST DS327.7.H783 C54 2007

  20. Dang dai Zhongguo wen xue yu zong jiao wen hua
   当代中国文学与宗教文化 / 谭桂林, 龚敏律著. 长沙市 : 岳麓书社 , 2006.
   EAST PL2303 .T317 2006

  21. Dang guo tui bian : Zhong gong zheng quan de jing ying yu zheng ce
   黨國蛻變 : 中共政權的菁英與政策 / 蔡定劍 ... [et al.]著 ; 徐斯儉, 吳玉山主編. 台北市 : 五南圖書出版股份有限公司, 2007.
   EAST JQ1510 .D37 2007

  22. Dao feng ji : dao jiao de fa zhan he dao shi de xiu yang = Daofengji : daojiaodefazhanhedaoshidexiuyang
   道风集 : 道教的发展和道士的修养 = Daofengji : daojiaodefazhanhedaoshidexiuyang / 陈莲笙著;上海道教协会编. 上海 : 上海辞书出版社, 2006.
   EAST BL1910 .C484 2006

  23. Deng ke ji kao bu zheng
   登科記考補正 / 徐松撰 ; 孟二冬補正. 北京市 : 北京燕山出版社, 2003.
   EAST JQ1512.Z13 E8749 2003

  24. Deng Xiaoping de shi zai hua = Dengxiaopingdeshizaihua
   邓小平的实在话 = Dengxiaopingdeshizaihua / 主编陶永祥, 王朝祥 ; 撰稿王朝祥 ... [et al.]. 北京市: 华文出版社, 2006.
   EAST DS778.D46 D4523 2006

  25. Di yi jie Malaixiya chuan tong Han xue yan tao hui lun wen ji
   第一届馬來西亞傳統漢學研討會論文集 / [编辑郑成海, 安焕然]. Malaysia : 南方學院出版社, 2005.
   EAST DS702 .M35 2004

  26. Di yuan zheng zhi yu Zhong gong wai jiao zhan lue
   地緣政治與中共外交戰略 / 編著中華歐亞基金會. 臺北市士林區 : 大屯出版社, 民國 95 [2006].
   EAST DS779.27 .D38 2006

  27. Di wu jie Guo ji Han yu jiao xue xue shu yan tao hui lun wen ji
   第五届国际汉语教学学术研讨会论文集 / 朱永生, 姚道中主编. 北京 : 世界图书出版公司, 2007.
   EAST PL1065 .G86 2006

  28. Dui wai Han yu jiao xue xu ci bian xi
   对外漢语敎学虛词辨析 / 金立鑫主编. 北京市 : 北京大学出版社, 2005.
   EAST PL1237 .D85 2005

  29. Dui wai Han yu yue du yan jiu
   对外漢語阅读硏究 / 周小兵, 宋永波主编. 北京市 : 北京大学出版社, 2005.
   EAST PL1128 .Z468 2005

  30. Er er ba shi jian bao kan zi liao hui bian
   「二二八」事件報刊資料彙編 / 李祖基編;廈門大學台灣研究所. 臺北市 : 海峽學術出版社, 2007.
   EAST REF DS799.823 .E732 2007

  31. Er shi si shi ming yan ming dian
   二十四史名言名典 / 黄中业主编. 沈阳 : 沈阳出版社, 2002.
   EAST ELECTRONIC FORMAT

  32. Fan fen lie guo jia fa
   反分裂国家法. 北京市 : 中国民主法制出版社, 2005.
   EAST KNQ2390.A312005 A4 2005

  33. Fan yi jia Lu Xun
   翻译家鲁迅 / 王友贵著. 天津市 : 南开大学出版社, 2005.
   EAST PL2754.S5 Z933 2005

  34. Gan wu Zhuangzi : xiang si wei shi ye xia de Zhuangzi
   感悟庄子 : "象思维"视野下的《庄子》 / 王树人, 李明珠著. 南京 : 江苏人民出版社, 2006.
   EAST BL1900.C576 W355 2006

  35. Ge guo kai fa xing zheng ce xing jin rong ti zhi bi jiao
   各国开发性政策性金融体制比较 / 白钦先, 王伟著. 北京市 : 中国金融出版社, 2005.
   EAST HJ191.C52 B35 2005

  36. Gu dai fo xiang tu jian
   古代佛像图鉴 / [编著邱东联]. 长沙市 : 湖南美术出版社, 2004.
   EAST NB1912.B83 Q258 2004

  37. Gu dai xiao shuo yu fang yan
   古代小说与方言 / 颜景常著. 太原: 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2415 .Y225 2005

  38. Gu dai xiao shuo yu shi ci
   古代小说与诗词 / 牛贵琥著. 太原市 : 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2415 .N584 2005

  39. Gu dai xiao shuo yu xi qu
   古代小说与戏曲 / 许并生著. 太原: 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2415 .X7 2005

  40. Gu shi wen yao ji xu lu
   古诗文要籍叙录 / 金开诚, 葛兆光著. 北京市 : 中华书局, 2005.
   EAST Z3108.L5 J48 2005

  41. Guangzhou Shi bian yuan qu fa zhan yan jiu
   广州市边缘区发展研究 / 隆少秋著. 广州 : 广东科技出版社, 2005.
   EAST HT334.C6 L664 2005

  42. Guo fang hei dong : pou xi Taiwan jun bei zhan lue yan jiu yu te bie jun gou zhi shen ceng wen ti
   國防黑洞 : 剖析臺灣軍備戰略研究與特別軍購之深層問題 / 林宗達著. 臺北縣 : 晶典文化事業出版社, 2006.
   EAST UA853.T28 L5745 2006

  43. Guo jia gong lu wang di tu ji : jia che chu xing bi bei shou ce = Guojia gongluwang dituji jiache chuxing bibei shouce
   国家公路网地图集 : 驾车出行必备手册 = Guojia gongluwang dituji jiache chuxing bibei shouce / 瀚海行知图书工作室编著. 北京 : 中国旅游出版社, 2006.
   EAST G2306.P2 H36 2006

  44. Han yu shui ping kao shi (HSK) yan jiu
   汉语水平考试 (HSK) 研究 / 主编张凯. 北京 : 商務印書館, 2006.
   EAST PL1065 .H3682 2006

  45. Hong lou meng yu bai nian Zhongguo
   紅樓夢與百年中國 / 劉夢溪著. 台北市 : 風雲時代出版股份有限公司, 2007.
   EAST PL2727.S2 L5575 2007

  46. Hu Lancheng Zhu Tianwen yu San san : Taiwan dang dai wen xue lun ji
   胡蘭成、朱天文與「三三」 : 臺灣當代文學論集 / 張瑞芬著. 台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2007.
   EAST PL3031.T3 Z44133 2007

  47. Hu Shi Hong xue yan jiu zi liao quan bian
   胡適红学研究资料全编 / 宋广波编校注释. 北京 : 北京图书馆出版社, 2005.
   EAST REF PL2727.S2 H7476 2005

  48. Hu Shi yu Zhongguo chuan tong zhe xue de xian dai zhuan huan
   胡适与中国传统哲学的现代转换 / 郭淑新著. 合肥市 : 安徽人民出版社, 2005.
   EAST CT3990.H78 G86 2005

  49. Hui wang nong min : ying zao di san ge hua yu zhong xin
   回望農民 : 營造第三個話語中心 / 焦國標著. 香港 : 明報出版社, 2005.
   EAST HD1537.C5 J53 2005

  50. Ji duan shi nian : Zhongguo wen hua da ge ming quan guo cheng fen xi
   極端十年 : 中國文化大革命全過程分析 / 柯雲路著. Carle Place, N.Y. : 明鏡出版社, 2007.
   EAST DS778.7 .K428 2007

  51. Jiang jia men wai de hai zi : Jiang Xiaoyan ni liu er shang
   蔣家門外的孩子 : 蔣孝嚴逆流而上 / 蔣孝嚴著. 台北市 : 天下遠見出版股份有限公司, 2006.
   EAST DS799.849.J536 A3 2006

  52. Jiang Weishui zhuan : Taiwan de Sun Zhongshan
   蔣渭水傳 : 臺灣的孫中山 / 黄煌雄著. 台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2006.
   EAST DS799.72.C45 H78 2006

  53. Jie fang ri ji : 1949 nian de gu shi = Jiefang Riji
   解放日记 : 1949年的故事 = Jiefang Riji / 陈虎著. 北京 : 當代中國出版社, 2004.
   EAST DS777.55 .C3924 2004

  54. Jin dai Shanghai jin rong zhong xin de xing cheng he fa zhan
   近代上海金融中心的形成和发展 / 陈曾年著. 上海 : 上海社会科学院出版社, 2006.
   EAST HG187.C62 S487 2006

  55. Jing li : wo de 1957 nian
   经历 : 我的1957年 / 和凤鸣著. 兰州市 : 敦煌文艺出版社, 2006.
   EAST PN5366.H43 A3 2006

  56. Jing ming zhong xiao quan shu yan jiu : yi Song Yuan she hui wei bei jing de kao cha
   《淨明忠孝全書》硏究 : 以宋, 元社會為背景的考察 / 郭武著. 北京 : 中国社会科学出版社, 2005.
   EAST BL1900.J565 G86 2005

  57. Jun bao nei bu xiao xi : wen ge qin li shi lu
   軍報内部消息 : "文革"親歷實錄 / 盧弘著. 香港 : 時代國際出版有限公司, 2006.
   EAST DS778.7 .L83 2006

  58. Kan Zhang Zhang kan : cen ci dui zhao Zhang Ailing
   看張?張看 : 參差對照張愛玲 / 嚴紀華著. 台北市 : 秀威資訊科技股份有限公司, 2007.
   EAST PL2837.E35 Z936 2007

  59. Ke ju yu shi yi : Song dai wen xue yu shi ren she hui
   科舉與詩藝 : 宋代文學與士人社會 / 高津孝著 ; 潘世聖等譯. 上海 : 上海古籍出版社, 2005.
   EAST PL2293 .T35 2005

  60. Ke ju zhi de zhong jie yu ke ju xue de xing qi = End of the imperial examination system and the rise of the study of the imperial examination
   科举制的终结与科举学的兴起 = End of the imperial examination system and the rise of the study of the imperial examination / 刘海峰主编 ; 张亚群副主编. 武汉 : 華中师范大学出版社, 2006.
   EAST JQ1512.Z13 E8744 2005

  61. Li Denghui liang an zheng ce shi er nian
   李登輝兩岸政策十二年 = Lee Teng-hui's political cross-straits policy and Mainland China's reaction / 戚嘉林博士著. 台北市 : 戚嘉林, 2005.
   EAST DS799.847 .Q24 2005

  62. Li Denghui yu Taiwan de guo jia ren tong
   李登輝與台灣的國家認同 / 蔡石山著 ; 曾士榮, 陳進盛譯 ; 許雪姬校訂. 台北市 : 前衛出版社, 2007.
   EAST DS799.833.L44 T7312 2007

  63. Li ren xing : Minguo Shanghai fu nu zhi sheng huo
   麗人行 : 民國上海婦女之生活 / 卓影編著. 臺北市 : 柏室科技藝術, 2006.
   EAST HQ1770.S47 Z48 2006

  64. Li shi ren wu kao bian
   历史人物考辨 / [余英时著] ; 沈志佳编. 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006.
   EAST DS734 .Y7736 2006

  65. Li yue yu Ming qian zhong qi yan ju
   礼乐与明前中期演剧 / 李舜华著. 上海 : 上海古籍出版社, 2006.
   EAST PN2872 .L527 2006

  66. Lian Zhan yu Song Chuyu = Lian Zhan & Song Chu Yu
   连战与宋楚瑜 = Lian Zhan & Song Chu Yu / 刘方志著. 北京市 : 九州出版社, 2005.
   EAST DS799.849.L54 L58 2005

  67. Liang an fen tu : leng zhan chu qi de zheng jing fa zhan
   兩岸分途 : 冷戰初期的政經發展 / 陳永發主編. 臺北市: 中央研究院近代史研究所, 民國95 [2006].
   EAST DS777.75 .L5544 2006

  68. Ling ren wang shi : xie gei bu kan xi de ren kan
   伶人往事 : 寫給不看戯的人看 / 章詒和. 台北市 : 時報文化出版企業股份有限公司, 2006.
   EAST PN2877 .Z436 2006

  69. Liulichang
   琉璃厂 / 著者马建农. 北京 : 北京出版社, 2006.
   EAST DS795.4.L5 M32 2006

  70. Lu Xun Hu Shi wen hua xin li bi jiao : chuan tong yu xian dai de pai huai
   鲁迅胡适文化心理比较 : 传统与现代的徘徊 / 王瑞著. 北京市 : 社会科学文献出版社, 2006.
   EAST PL2754.S5 Z9185 2006

  71. Lun li xu shi yu xu shi lun li : 90 nian dai xiao shuo de wen ben shi jian
   伦理叙事与叙事伦理 : 90年代小说的文本实践 / 张文红著. 北京市 : 社会科学文献出版社, 2006.
   EAST PL2443 .Z478 2006

  72. Lushun Ri E jian yu : jin dai Yuan dong li shi chen zhong de yi ye
   旅顺日俄监狱 : 近代远东历史沉重的一页 / 姜晔编著 ; 唐功春顾问 ; 赵中华, 谭晓玲主审. 大连市 : 大连出版社, 2004.
   EAST HV9820.D352 L87 2004

  73. Man zu wen hua mo shi : Man zu she hui zu zhi he guan nian ti xi yan jiu
   满族文化模式 : 满族社会组织和观念体系研究 / 鲍明著. 沈阳市 : 辽宁民族出版社, 2005.
   EAST DS782.8 .B36 2005

  74. Miao hong : Taiwan Zhang pai zuo jia shi dai lun
   描紅 : 臺灣張派作家世代論 / 蘇偉貞著. 臺北市 : 三民書局股份有限公司, 2006.
   EAST PL2837.E35 Z888 2006

  75. Miao zu chi gu zang zhi mi
   苗族吃鼓藏之谜 / 杨春义著. 贵阳 : 贵州民族出版社, 2004.
   EAST DS731.M5 Y34 2004

  76. Miao zu fu nu fu zhuang yan jiu
   苗族妇女服装研究 / 席克定著. 贵阳市 : 贵州民族出版社, 2005.
   EAST GT1555 .X53 2005

  77. Min zhu zhi du yu jin dai wen ming
   民主制度与近代文明 / [余英时著] ; 沈志佳编. 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006.
   EAST JC423 .Y826 2006

  78. Ming dai xiao shuo jian shi
   明代小说简史 / 孙一珍著. 太原市 : 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2436 .S854 2005

  79. Ming Qing Jin shang lao zi hao
   明清晋商老字号 / 郑孝时, 孔阳著. 太原市 : 山西经济出版社, 2006.
   EAST HF3839.S52 Z4468 2006

  80. Nan nu ping deng ji ben guo ce yan jiu = Research on the basic national policy of equality between men and women
   男女平等基本国策研究 = Research on the basic national policy of equality between men and women / 丁娟著. 北京 : 中国妇女出版社, 2005.
   EAST HQ1767 .D56 2005

  81. Naxi Dongba jing dian ming ju xin shang = Appreciation of classic Naxi Dongba sayings
   纳西东巴经典名句欣赏 = Appreciation of classic Naxi Dongba sayings / 和品正编译 ; 竹笔书法, 和品正 ; 英文翻译, 刘晓红 ; 日文翻译, 张正军. 昆明市 : 云南美术出版社, 2005.
   EAST PL4001.N35 N35 2005

  82. Nei di gong si Xianggang shang shi ji liang di jian guan he zuo yan jiu
   内地公司香港上市及两地监管合作研究 / 王春阁著. 北京市 : 北京大学出版社, 2005.
   EAST KNQ9327 .W36 2005

  83. Nie Er ri ji
   聂耳日记. 郑州市 : 大象出版社, 2004.
   EAST ML410.N594 A3 2004

  84. Nu ren ji hen : Taiwan nu xing wen hua di biao
   女人屐痕 : 台灣女性文化地標 / [范情等著 ; 簡扶育總編]. 台北市 : 女書文化事業有限公司 : 文化總會, 2006.
   EAST HQ1777 .N78 2006

  85. Pai Man yu min zu zhu yi
   "排满"与民族主义 / 王春霞著. 北京市 : 社会科学文献出版社, 2005.
   EAST DS755 .W3263 2005

  86. Qi wang Zhongguo : Zhong xi zhe xue wen hua bi jiao
   期望中国 : 中西哲学文化比较 / 郝大维, 安乐哲著 ; 施忠连 ... [et al.] 翻译. 上海 : 学林出版社, 2005.
   EAST DS721 .H2412 2005

  87. Qian Zhongshu shi xue si xiang yan jiu
   钱锺书诗学思想研究 / 许龙著. 北京 : 中國社会科学出版社, 2006.
   EAST PL2749.C8 Z9584 2006

  88. Qing chun wu hen : yi ge zao fan pai gong ren de shi nian wen ge
   青春無痕 : 一個造反派工人的十年文革 / 陳益南著. 香港 : 中文大學出版社, 2006.
   EAST DS778.7 .C438 2006

  89. Qing dai min jian hun shu yan jiu
   清代民间婚书研究 / 郭松义, 定宜庄著. 北京 : 人民出版社, 2005.
   EAST GT2783.A2 G86 2005

  90. Qing dai xiao shuo jian shi
   清代小说简史 / 张俊, 沈治钧著 ; 侯忠义, 安平秋主编. 太原市 : 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2437 .Z36 2005

  91. Que xi yu zai chang de bian zheng tu jing : xin shi qi Zhongguo dian ying guan zhong wen ti yan jiu
   缺席与在场的辩证图景 : 新时期中国电影观众问题研究 / 冯锦芳著. 北京市 : 中国传媒大学出版社, 2006.
   EAST PN1995.9.A8 F46 2006

  92. Ren min gong she shi qi Zhongguo nong min fan xing wei diao cha
   人民公社时期中国农民 “反行为” 调查 / 高王凌著. 北京市 : 中共党史出版社, 2006.
   EAST HD1492.C5 G37 2006

  93. Ri ju shi qi Taiwan xue sheng yun dong (1913-1945) : min zu chun xie de mo dong
   日據時期台灣學生運動 (一九一三-一九四五) : 民族純血的脈動 / 藍博洲編著. 台北市 : 海峽學術出版社, 2006.
   EAST LA1138.7 .L35 2006

  94. Riben jin dai Han wen xue
   日本近代漢文学 / 高文汉著. 银川市 : 宁夏人民出版社, 2005.
   EAST PL3047 .G36 2005

  95. Riben ru he zuo liang an jian de di san zhe
   日本如何做兩岸間的第三者 / 李中邦著. 台北市 : 海峽學術出版社, 2006.
   EAST DS849.T28 L52 2006

  96. Riben zai Hua zhong jing ji lue duo shi liao 1937-1945
   日本在华中经济掠夺史料, 1937-1945 / 上海市档案馆编. 上海 : 上海书店出版社, 2005.
   EAST HC427.8 .R539 2005

  97. San ge hong se xun dao zhe : Pan Hannian Yang Fan Guan Lu de bei ju ren sheng
   三个红色殉道者 : 潘汉年, 扬帆, 关露的悲剧人生 / 周宗奇著.
   EAST PL2892.A538 Z56 2005

  98. Sao ti de fa zhan yu yan bian : cong Han dao Tang de guan cha
   騷體的發展與衍變 : 從漢到唐的觀察 / 蘇慧霜著. 台北市 : 文津出版社, 2007.
   EAST PL2313 .S784 2007

  99. Sha jie : si shi nian de ji yi jin qu jing tou xia de Xizang wen ge = Forbidden memory : Tibet during the Cultural Revolution
   殺劫 : 四十年的記憶禁區, 鏡頭下的西藏文革 = Forbidden memory : Tibet during the Cultural Revolution / 澤仁多吉攝影 ; 唯色文字. 台北市 : 大塊文化出版股份有限公司, 2006.
   EAST DS786 .W4216 2006

  100. Shan gao shui chang : Ding Bangxin xian sheng qi zhi shou qing lun wen ji
   山高水長 : 丁邦新先生七秩壽慶論文集 / 何大安 ... [et al.]编輯 = Linguistic studies in Chinese and neighboring languages : festschrift in honor of professor Pang-hsin Ting on his 70th birthday / edited by Dah-an Ho ... [et al.]. 台北市 : 中央研究院語言學研究所, 2006.
   EAST PL1023 .S36 2006

  101. Shanghai yu Xianggang she hui zheng ce bi jiao yan jiu
   上海与香港社会政策比较硏究 / 主编桂世勋, 黄黎若莲. 上海市 : 华东师范大学出版社, 2003.
   EAST HN740.S484 S528 2003

  102. Shen guai xiao shuo jian shi
   神怪小说简史 / 胡胜著. 太原市 : 山西人民出版社, 2005.
   EAST PL2419.F35 H82 2005

  103. Sheng ming de chen hu
   生命的沉湖 / 钱理群著. 北京市 : 生活?讀書?新知三联书店, 2006.
   EAST PL2303 .Q262 2006

  104. Shu qing yu miao xie : Liu chao shi ge gai lun
   抒情与描写 : 六朝诗歌概论 / 孙康宜著 ; 钟振振译. 上海市 : 上海三联書店, 2006.
   EAST PL2319 .C4612 2006

  105. Shanghai 91 : zou jin Suzhou he yi shu jia
   上海, 9+1! : 走近苏州河艺术家 / 薛红艳著. 上海 : 上海人民出版社, 2005.
   EAST N7348 .X84 2005

  106. Shi ji zhi zu ji : Taiwan ren Riben hai jun zhi yuan bing
   世紀之足跡 : 台灣人日本海軍志願兵 / 陳鵬仁, 王雪娥編著. 台北市 : 致良出版社, 民國93 [2004].
   EAST DS777.5313 .C46 2004

  107. Shi xue shi jia yu shi dai
   史学, 史家与时代 / [余英时著] ; 沈志佳编. 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2004.
   EAST DS734.7 .Y857 2004

  108. Song dai ban ben xue yan jiu : Zhongguo ban ben xue de fa yuan ji xing cheng
   宋代版本学研究 : 中国版本学的发源及形成 / 李明杰著. 济南 : 齊魯書社, 2006.
   EAST Z8.C5 L426 2006

  109. Song dai ke ju yu wen xue kao lun
   宋代科举与文学考论 / 祝尚书著. 郑州市 : 大象出版社, 2006.
   EAST JQ1512.Z13 E8799 2006

  110. Song dai xing er yuan lun yan jiu : jian lun li yi fen shu de ti yong lun shi Zhongguo zhe xue de he xin si wei fang shi
   宋代性二元论研究 : 兼论理一分殊的体用论是中国哲学的核心思维方式 / 李晓春著. 北京 : 中国社会科学出版社, 2006.
   EAST B5233.N45 L525 2006

  111. Song Ming li xue yu zheng zhi wen hua
   宋明理学与政治文化 / [余英时著] ; 沈志佳编. 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006.
   EAST B127.N4 Y85 2006

  112. Sui Tang shi zhi zhi du yan jiu
   隋唐使职制度研究. 农牧工商编 / 宁志新著. 北京市 : 中华书局, 2005.
   北京市 : 中华书局, 2005

  113. Tai shang tou zi zu guo da lu de qu wei xuan ze ji qi tou zi huan jing yan jiu
   台商投资祖国大陆的区位选择及其投资环境研究 / 段小梅著. 北京 : 中国经济出版社, 2006.
   EAST HF1606.Z4 D8 2006

  114. Taiwan yan jiu wang lu zi yuan xuan jie
   臺灣研究網路資源選介 / [國家圖書館參考組編輯]. 臺北市 : 國家圖書館, 民國95 [2006].
   EAST ZA4225 .T36 2006

  115. Taiwan zhong zhan shi wu chu li zi liao ji
   臺灣終戰事務處理資料集 / 蘇瑤崇主編. 台北市 : 台灣古籍出版有限公司, 2007.
   EAST DS799.693 .T37 2007

  116. Ti gao Zhongguo chu sheng ren kou su zhi de li lun he shi jian : fu he yun fu ying yang su yin ru de zhan lue ping gu
   提高中国出生人口素质的理论和实践 : 复合孕妇营养素引入的战略评估 / 宋新明, 陈功, 郑晓瑛等著. 北京市 : 北京大学出版社, 2005.
   EAST RG559 .T53 2005

  117. Wang Li feng bo shi mo
   王力風波始末 / 葉永烈著. 香港 : 時代國際, 2006.
   EAST DS778.W347 Y4 2006

  118. Wei lai de zi you Zhongguo zai min jian
   未来的自由中国在民间 / 刘晓波著. 未来的自由中国在民间 / 刘晓波著.
   EAST DS779.26 .L5833 2005

  119. Wen ge qian shi : Yanan qiang jiu yun dong ji shi
   "文革"前史 : 延安「搶救運動」紀實 / 郝在今著. 香港 : 利文出版社, 2006.
   EAST JQ1519.A5 H2625 2006

  120. Wen hua ping lun yu Zhongguo qing huai
   文化评论与中国情怀 / [余英时著] ; 沈志佳编. 桂林市 : 广西师范大学出版社, 2006.
   EAST DS721 .Y78 2006

  121. Wen xian kao shi yu li shi tan yan
   文献考释与历史探研 / 邵东方著 = Textual criticism and historical inquiry / Shao Dongfang. 桂林 : 广西师范大学出版社 , 2006.
   EAST PL2461.Z7 S53 2006

  122. Wen xue shi ru he ke neng : Taiwan xin wen xue shi lun
   文學史如何可能 : 台灣新文學史論 / 孟樊著. 台北市 : 揚智文化事業股份有限公司, 2006.
   EAST PL3031.T3 C4185 2006

  123. Wo de Fu dan si nian 1955-1958
   我的复旦四年, 1955-1958 / 徐成淼. 郑州市 : 大象出版社, 2005.
   EAST PL2921.6.C43 Z47 2005

  124. Wo shi Bei da liu ji sheng : shi de yi ba jin yao shi de gu shi
   我是北大留级生 : 拾得一把金钥匙的故事 / 赵鑫珊著. [南京] : 江苏文艺出版社, 2004.
   EAST PL2838.H7938 Z47 2004

  125. Wo yu Hu Shi xian sheng
   我与胡適先生 / 周汝昌著 ; 周丽苓, 周伦苓编. 桂林市 : 漓江出版社, 2005.
   EAST PL2851.J79 Z476 2005

  126. Wo zai Meiguo jiao zhong xue
   我在美国教中学 / 方帆 著. 上海: 华东师范大学出版社, 2006.
   EAST LB1607.52.C2 F36 2006

  127. Xianggang Tebie Xingzhengqu de xuan ju zhi du
   香港特別行政區的選舉制度 / 范振汝著. 香港 : 三聯書店(香港)有限公司, 2006.
   EAST JQ1539.5.A95 F36 2006

  128. Xianggang zheng zhi fa zhan 1980-2004 = Political development in Hongkong 1980-2004
   香港政治发展, 1980-2004 = Political development in Hongkong, 1980-2004 / 周平著. 北京 : 中国社会科学出版社, 2006.
   EAST DS796.H757 Z477 2006

  129. Xianggang Zhong wen da xue de dang dai ru zhe
   香港中文大學的當代儒者 / 鄭宗義編. 香港 : 香港中文大學新亞書院, 2006.
   EAST LA2383.C5 X535 2004

  130. Xianggang zhong yang tu shu guan te cang wen xian xi lie
   香港中央圖書館特藏文獻系列. 劉唯邁文庫目錄 / 編輯香港中央圖書館特藏文獻系列編輯委員會. 香港 : 香港公共圖書館, c2007.
   EAST REF f Z955.C6 H6635 2007

  131. Xin min zhu zhu yi ge ming shi qi xuan ju zhi du yan jiu
   新民主主义革命时期选举制度研究 / 王颖著. 北京 : 中国社会科学出版社, 2005.
   EAST JQ1518 .W368 2005

  132. Xin zheng : Hu Jintao shi dai de zheng zhi bian qian
   新政 : 胡錦濤時代的政治變遷 / 楊開煌著. 台北市 : 海峽學術出版社, 2007.
   EAST DS779.46 .Y368 2007

  133. Xing jian kang yu wen hua = shi jie xing yan jiu jing sui xuan yi
   "性", 健康与文化 = 世界"性"研究精粹选译 / 翻译魏伟. 高雄市: 万有出版社, 2007.
   EAST HQ21 .X564 2007

  134. Xun fang liu si shou nan zhe = In search of the victims of June Fourth
   尋訪六四受難者 = In search of the victims of June Fourth / 丁子霖著. 香港 : 開放雜誌社, 2005.
   EAST DS779.32 .D56 2005

  135. Xun mi xin nan xing : lun wu si nu xing xiao shuo zhong de nan xing xing xiang shu xie
   尋覓「新男性」 : 論五四女性小說中的男性形象書寫 / 廖冰凌著. 臺北市 : 文史哲出版社, 2006.
   EAST PL2278 .L528 2006

  136. Ya su zhi jian : Li Yu de wen hua ren ge yu wen xue si xiang yan jiu
   雅俗之间 : 李渔的文化人格与文学思想研究 / 黄果泉著. 北京 : 中國社会科学出版社, 2004.
   EAST PL2698.L52 Z748 2004

  137. Yi xi Gao Xingjian
   依稀高行健 / 季默, 陳袖著. 台北縣新店市 : 讀冊文化事業有限公司, 2003.
   EAST PL2869.O128 Z735 2003

  138. Zhan zhong zhan hou : zhan zheng ti yan yu Riben de Zhongguo yan jiu
   战中战后 : 战争体验与日本的中国研究 / 田中正俊著 ; 罗福惠, 刘大兰译 ; 加藤实校. [广州市] : 广东人民出版社, 2005.
   EAST D415 .T3612 2005

  139. Zhong Tang shi ge zhi kai tuo yu xin bian
   中唐诗歌之开拓与新变 / 孟二冬著. 北京市 : 北京大学出版社, 2006.
   EAST PL2321 .M44 2006

  140. Zhongguo da shen pan : gong shen Lin Biao Jiang Qing fan ge ming ji tuan shi ming zhu fan
   中国大审判 : 公审林彪, 江青反革命集团十名主犯 / 摄影, 编文吕相友 ; 主编镡德山 ; 执行主编王大学. 京 : 中央文献出版社 ; 沈阳市 : 辽宁人民出版社, 2006.
   EAST KNQ42.G36 L828 2006

  141. Zhongguo jing ji zeng zhang yu shou ru fen pei cha yi de kong jian ji liang jing ji fen xi
   中国经济增长与收入分配差异的空间计量经济分析 / 吴玉鸣著. 北京 : 经济科学出版社, 2005.
   EAST HC427.92 .W8528 2005

  142. Zhongguo nong cun jing ji jie nan
   中国农村经济解难 / 黄建宏著. 北京市 : 中国经济出版社, 2005.
   EAST HD2098 .H816 2005

  143. Zhongguo nong min gong wen ti fen xi
   中国农民工问题分析 / 杨云善, 时明徳著. 北京市 : 中國經濟出版社, 2005.
   EAST HD1537.C5 Y353 2005

  144. Zhongguo gu jian zhu fen lei tu shuo
   中国古建筑分类图说 / 张驭寰著. 郑州市 : 河南科学技术出版社, 2005.
   EAST NA1543 .Z468 2005

  145. Zhongguo min zu fa zhan bao gao 2001-2006 = Report of ethnic minorities in China 2001-2006
   中国民族发展报告, 2001-2006 = Report of ethnic minorities in China, 2001-2006 / 主编郝时远, 王希恩. 北京 : 社会科学文献出版社, 2006.
   EAST DS730 .Z456 2006

  146. Zhongguo qi ye dui wai tou zi xiao yi ping jia ti xi : li lun yu fang fa = The FDI performace evaluation system of Chinese enferprises : theories and methodologies
   中国企业对外投资效益评价体系 : 理论与方法 = The FDI performace evaluation system of Chinese enferprises : theories and methodologies / 浦军著. 北京市 : 中国经济出版社, 2006.
   EAST HG5782 .P782 2006

  147. Zhongguo shu qing chuan tong de zhuan bian : Jiang Kui yu Nan Song ci
   中国抒情传统的转变 : 姜夔与南宋词 / 林顺夫著 ; 张宏生译. 上海 : 上海古籍出版社, 2005.
   EAST PL2687.C5 .Z7612 2005

  148. Zhongguo wei sheng fa qian yan wen ti yan jiu = Emerging issues in Chinese health law
   中国卫生法前沿问题研究 = Emerging issues in Chinese health law / 主编斯科特.伯里斯, 申卫星 ; 副主编刘银良, 徐新燕. 北京 : 北京大学出版社, 2005.
   EAST KNQ3075 .Z46 2005

  149. Zhongguo xiao fei wen hua diao cha bao gao = Chinese consumer culture studies report
   中国消费文化调查报告 = Chinese consumer culture studies report / 零点调查编著. 北京 : 光明日报出版社, 2006.
   EAST HC79.C6 Z46 2006


gototop.jpg