China Collection  |  Asia Collection  |  Library Home   
subpagebanner.jpg

Selected Electronic Resources on CD ROM

The electronic resources listed here include a selection of topics on religion, publishing, dissertations and theses, statistics, culture and art, and bibliography. Please ask at the Asia Collection Reference Desk for the use of these resources.

Title Call Number
2000 ren kou pu cha fen xian zi liao
2000 人口普查分县资料
CD ROM 641
50 years of the People's Republic of China CD ROM 417
Anhui tong ji nian jian = Anhui statistical yearbook
安徽统计年鉴
CD ROM 553
Beijing tong ji nian jian = Beijing statistical yearbook
北京统计年鉴
CD ROM 423
Bo re bu, fa hua bu, hua yan bu: da zheng cang di wu ce zhi di shi ce
般若部,法华部,华严不大正藏。第5册-第10册
CD ROM 252
Changjiang jing ji dai ke chi xu fa zhan di tu ji
长江经济带可持续发展地图集
CD ROM 395
Chinese Cultural Revolution Database
中国文化大革命文库目录索引
CD ROM 455
Chong bian guo yu ci dian xiu ding ben jian suo xi tong
重编国语辞典修订本
CD ROM 263
Chongqing tong ji nian jian
重庆统计年鉴
CD ROM 413
Chu ban nian jian
出版年鉴
CD ROM 261
Da zheng xin xiu da zang jing = Taisho Tripitaka
大正新脩大藏经
CD ROM 302
Da zheng xin xiu da zang jing
大正新脩大藏经
CD ROM 394
Fujian tong ji nian jian = Fujian statistical yearbook
福建统计年鉴
CD ROM 414
Gansu nian jian = Gansu year book
甘肃年鉴
CD ROM 484
Han yu da ci dian
汉语大词典
CD ROM 222
Henan tong ji nian jian
河南统计年鉴
CD ROM 440
Hunan tong ji nian jian
湖南统计年鉴
CD ROM 422
Jiang Zhongzheng zong tong dang an mu lu: Chou bi dang an
蒋中正总统档案目录:筹笔档案
CD ROM 371
Jiangsu tong ji nian jian
江苏统计年鉴
CD ROM 552
Jiangxi tong ji nian jian
江西统计年鉴
CD ROM 517
Jiao yu bu yi ti zi zi dian
教育部异体字字典
CD ROM 453
Jiao yu da ci shu
教育大辞书
CD ROM 428
Jin gang bo re bo luo mi jing
金刚般若波罗密经
CD ROM 82
Mu Keji jiao shou fang Tai jiang xue ji nian zhuan ji
穆克纪教授访台讲学纪念专辑
CD ROM 421
Nei Menggu tong ji nian jian
内蒙古统计年鉴
CD ROM 516
Ningxia tong ji nian jian
宁夏统计年鉴
CD ROM 518
Ren min ri bao = People's Daily (1946-1995)
人民日报 (1946-1995)
( Current issue see also http://www.peopledaily.com.cn/ ) 
CD ROM 405 (16 CD ROMs)
Shandong tong ji nian jian = Shandong statistical yearbook
山东统计年鉴
CD ROM 424
Shanghai Pudong Xinqu tong ji nian jian yearbook
上海浦东新区统计年鉴
CD ROM 515
Shanxi tong ji nian jian = Shanxi statistical yearbook
山西统计年鉴
CD ROM 446
"Taiwan Diqu xian cang ta lu qi kan" lian he mu lu guang die zi liao ku
[台湾地区现藏大陆期刊] 联合目录
CD ROM 301
Wenyuange Siku Quanshu dian zi ban = The electronic version of Siku Quanshu (Wenyuange edition)
文渊阁四库全书电子版
CD ROM 519
Wenlin software for learning Chinese CD ROM 470
Xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan = A CD ROM on the entire body of pre-Han and Han traditional texts
先秦两汉古籍逐字索引丛刊
CD ROM 697
Xinjiang tong ji nian jian
新疆统计年鉴
CD ROM 496
Ying Han Han Ying tong ji da ci dian
英汉汉英统计大词典
CD ROM 404
Zhongguo 2002 nian ren kou pu cha zi liao
中国2002 年人口普查资料  
CD ROM 454
Zhongguo da bai ke quan shu
中国大百科全书
CD ROM 351
Zhongguo di wu ci ren kou pu cha shu ju = China 5th population census data
中国第5次人口普查数据
CD ROM 691
Zhongguo gu tai de ren yu shen = Ancient Chinese and their god
中国古代的人与神
CD ROM 213
Zhongguo jing ji nian jian
中国经济年鉴
CD ROM 452
Zhongguo tong ji nian jian
中国统计年鉴
CD ROM 205
Zhonghua fo xue yan jiu suo zhuan ji
中国佛学研究所专辑
CD ROM 403
Zhonghua Minguo Tai Min diqu ren kou tong ji
中华民国台闽地区人口统计
CD ROM 490
Zhonghua Renmin Gongheguo cai zheng fa gui quan wen jian suo guang pan, 1949-2000
中华人民共和国财政法规全文检索光盘, 1949-2000
CD ROM 427
Zhonghua Renmin Gongheguo zui xin fa lu quan ji
中华人民共和国最新法律全集
CD ROM 582
Zi zhi tong jian quan bian
资治通鉴全编
CD ROM 706

gototop.jpg