China Collection  |  Asia Collection  |  Library Home   
subpagebanner_new.jpg China Collection | Newspapers on Microforms

Newspapers on Microforms

Title Call number Publisher Frequency Holdings
Beiping jie fang bao
北 平 解 放 報
Asia/Microfilm/Period Beiping: Ren min ri bao she
北 平 ﹕ 人 民 日 報 社
Daily March 15-April 24, 1949
Changjiang ri bao
長 江 日 報
Asia/Microfilm/Period Hankou: Changjiang ri bao she
漢 口 ﹕ 長 江 日 報 社
Daily July 1950-December 1952; February 1954-September 1956
Gai zao ri bao
改 造 日 報
Asia/Microfilm/Period Shanghai
上 海
Daily 1945-1946
Gong ren ri bao
工 人 日 報
Asia/Microfilm/Period Beijing: Gong ren ri bao she
北 京 ﹕ 工 人 日 報 社
Daily 1951-1966
Gong shang ri bao
工 商 日 報
Asia/Microfilm/Period Xianggang: Gong shang ri bao you xian gong si
香 港 ﹕ 工 商 日 報 有 限 公 司
Daily 1955-1956, 1958
Guang hua wan bao
光 華 晚 報
Asia/Microfilm/Period Mangu
曼 谷
Daily November-December 1955
Guang ming ri bao
光 明 日 報
Asia/Microfilm/Period Beijing: Guang ming ri bao she
北 京 ﹕ 光 明 日 報 社
Daily 1950-1967
Guangzhou min guo ri bao
廣 州 民 國 日 報
Asia/Microfilm/Period Guangzhou: Guangzhou min kuo ri bao she
廣 州 ﹕ 廣 州 民 國 日 報 社
Daily July 1-December 31, 1926; January 3-March 9, 1927
Guizhou ri bao
貴 州 日 報
Asia/Microfilm/Period Guiyang: Guizhou ri bao she
貴 陽 ﹕ 貴 州 日 報 社
Daily 1957
Jie fang ri bao
解 放 日 報
Asia/Microfilm/Period Shanghai: Jie fang ri bao she
上 海 ﹕ 解 放 日 報 社
Daily 1950-1962
Jie fang ri bao
解 放 日 報
Asia/Microfilm/Period Yan'an: Yan'an jie fang ri bao she
延 安 ﹕ 延 安 解 放 日 報 社
Daily May 16, 1941-February 5, 1947
Lian he bao
聯 合 報
Asia/Microfilm/Period Taibei
台 北
Daily 1965-1967
Min li bao
民 立 報
Asia/Microfilm/Period Shanghai: shi jie she
上 海 ﹕ 世 界 社
Daily 1913-1919
Min zhu ri bao
民 主 日 報
Asia/Microfilm/Period Mangu
曼 谷
Daily March 1951-July 1953
Nan fang ri bao
南 方 日 報
Asia/Microfilm/Period Guangzhou: Nan fang ri bao she
廣 州 ﹕ 南 方 日 報 社
Daily 1951; 1958-1960; 1963
Ningbo ri bao
寧 波 日 報
Asia/Microfilm/Period Ningbo
寧 波
Daily March 1946-April 1949
Qun zhong (Hankou)
群 眾
Asia/Microfilm/Period Hankou, Chongqing, Shanghai: Qun zhong zhou kan she
漢 口 ﹐ 重 慶 ﹐ 上 海 ﹕ 群 眾 週 刊 社
Weekly March 12, 1938-February 23, 1947
Qun zhong (Xianggang)
群 眾
Asia/Microfilm/Period Xianggang: Qun zhong zhou kan she
香 港 ﹕ 群 眾 週 刊 社
Weekly 1947-1949
Ren min ri bao
人 民 日 報
Asia/Microfilm/Period Beiping
北 平
Daily March 15-December, 1949; May 1950-February 1960; March 1961-December 1979
Ren min ri bao
人 民 日 報
Asia/Microfilm/Period Beiping
北 平
Daily February 2-March 14, 1949 (no. 1-41)
Ren min ri bao
人 民 日 報
Asia/Microfilm/Period Shijiazhuang
石 家 庄
Daily June 15, 1948-February 28, 1949 (no. 1-255)
Ren min ri bao
人 民 日 報
Asia/Microfilm/Period Wu'an
武 安
Daily March 15, 1946-April 30, 1948
Shen bao
申 報
Asia/Microfilm/Period Shanghai: Shen bao guan
上 海 ﹕ 申 報 館
Daily 1872-1912; January 1923-May 1949
Xianluo hua qiao ri bao
暹 羅 華 僑 日 報
Asia/Microfilm/Period Mangu
曼 谷
Daily August 1950-December 1951
Xing dao ri bao
星 島 日 報
Asia/Microfilm/Period Xianggang
香 港
Daily 1941; 1961-1964
Xing Tai wan bao
星 泰 晚 報
Asia/Microfilm/Period Mangu
曼 谷
Daily March 1958-June 1961
Xing Xian ri bao
星 暹 日 報
Asia/Microfilm/Period Mangu
曼 谷
Daily March 1958-June 1961
Xizang ri bao
西 藏 日 報
Asia/Microfilm/Period Lasa: Xizang ri bao she
拉 薩 ﹕ 西 藏 日 報 社
Daily 1956-1958
Xuzhou da lu xin bao
徐 州 大 陸 新 報
Asia/Microfilm/Period Xuzhou
徐 州
Daily 1944
Zhe hai ri bao
浙 海 日 報
Asia/Microfilm/Period Dinghai: Zhe hai ri bao she
定 海 ﹕ 浙 海 日 報 社
Daily July-August 1949
Zheng bao
正 報
Asia/Microfilm/Period Xianggang: Zheng bao she
香 港 ﹕ 正 報 社
N/A July 21, 1946-November 13, 1948 (no.1-115)
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Baise (Guangxi)
百 色 ( 廣 西 )
Daily January 12-July 19, 1945
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Changsha
長 沙
Daily April 12-November 11, 1938
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Chengdu
成 都
Daily April 14, 1943-June 15, 1946
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Chongqing
重 慶
Daily 1938-1948
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Guiyang
貴 陽
Daily April 10, 1943-April 22, 1948
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Kunming
昆 明
Daily May 5, 1943-August 7, 1945
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Nanjing
南 京
Daily March 30-July 31, 1945 (no. 1-124)
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Nanjing (Zhenzhu qiao)
南 京 ( 珍 珠 橋 )
Daily November 22, 1932-November 16, 1937
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Nanjing (Zhuque lu)
南 京 ( 朱 雀 路 )
Daily September 11, 1945-December 31, 1947; January 1, 1948-April 19, 1949
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Shanghai
上 海
Daily February 23-September, 1928
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Shanghai
上 海
Daily August 1945-December 1948; January 5-April 29, 1949
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Shaoyang (Hunan)
邵 陽 ( 湖 南 )
Daily August 1942-September 1945
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Shenyang
沈 陽
Daily July 2-22, 1948
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Taibei
台 北
Daily October 7, 1950-December 29, 1971
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Tunxi (Anhui)
屯 溪 ( 安 徽 )
Daily July 19, 1944-June 25, 1945
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Wuzhou
梧 州
Daily October 26, 1943-July 27, 1944
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Yong'an (Fujian)
永 安 ( 福 建 )
Daily July 1, 1943-June 30, 1944
Zhong yang ri bao
中 央 日 報
Asia/Microfilm/Period Zhijiang (Hunan)
芷 江 ( 湖 南 )
Daily August 29-December 13, 1943
Zhong yuan bao
中 原 報
Asia/Microfilm/Period Mangu
曼 谷
Daily September 1950-October 1958
Zhou mo bao
週 末 報
Asia/Microfilm/Period Xianggang: Zhou mo bao she
香 港 ﹕ 週 末 報 社
Weekly 1952-1961, 1963
gototop.jpg