UH Manoa Library - Asia Collection
University of Hawaii at Manoa Libraries
Hawai'i Voyager (Library Catalog) Asia Collection Home Page Library Home

[China Collection Home Page]

Romanization Chart for Chinese
Conversion from Pinyin to Wade-Giles System


The asterisk (*) in this table indicates the letter u

PinyinWade-GilesPinyinWade- GilesPinyinWade-Giles
aaaiaianan
angangaoaobapa
baipaibanpanbangpang
baopaobeipeibenpen
bengpengbipibianpian
biaopiaobiepiehbinpin
bingpingbopobupu
cats'acaits'aicants'an
cangts'angcaots'aocets'e
cents'encengts'engchach'a
chaich'aichanch'anchangch'ang
chaoch'aochech'echench'en
chengch'engchich'ihchong ch'ung
chouch'ouchuch'uchuach'ua
chuaich'uaichuanch'uanchuang ch'uang
chuich'uichunch'unchuoch'o
citz'u
(ts'u)
congts'ungcouts'ou
cuts'ucuants'uancuits'ui
cunts'uncuots'odata
daitaidantandangtang
detedengtengditi
diantiendiaotiaodietieh
dingtingdiutiudongtung
doutoudutuduantuan
duituiduntunduoto
eeeeheiei
enenengengererh
fafafanfanfangfang
feifeifenfenfengfeng
fofofoufoufufu
gakagaikaigankan
gangkanggaokaogeke,ko
geikeigenkengengkeng
gongkunggoukouguku
guakuaguaikuaiguankuan
guangkuangguikueigunkun
guokuohahahaihai
hanhanhanghanghaohao
hehe,hoheiheihenhen
henghenghonghunghouhou
huhuhuahuahuaihuai
huanhuanhuanghuanghuihui
hunhunhuohuojichi
jiachiajianchienjiangchiang
jiangchiangjiaochiaojiechieh
jinchinjingchingjiongchiung
jiuchiujuchu*juanchuan*
juechueh*
chuo*
junchun*kak'a
kaik'aikank'ankangk'ang
kaok'aokek'e,k'okenk'en
kengk'engkongk'ungkouk'ou
kuk'ukuak'uakuaik'uai
kuank'uankuangk'uangkuik'uei
kunk'unkuok'uolala
lailailanlanlanglang
laolaolele,loleilei
lenglenglililialia
lianlienliangliangliaoliao
lieliehlinlinlingling
liuliulonglungloulou
lululu*lu*luanluan
lue*lueh*
luo*
lio
lunlun luolo
mamamaimaimanman
mangmangmaomaomeme
meimeimenmenmengmeng
mimimianmienmiaomiao
miemiehminminmingming
miumiumomomoumou
mumunananainai
nannannangnangnaonao
neneneineinennen
nengnengnininiannian
niangniangniaoniaonienieh
ninninningningniuniu
nongnungnounoununu
nu*nu*nuannuannue* nueh*
nuo*
nio
nuonoooouou
pap'apaip'aipanp'an
pangp'angpaop'aopeip'ei
penp'enpengp'engpip'i
pianp'ienpiaop'iaopiep'ieh
pinp'inpingp'ingpop'o
poup'oupup'uqich'i
qiach'iaqianch'ienqiangch'iang
qiaoch'iaoqiech'iehqinch'in
qingch'ingqiongch'iungqiuch'iu
quch'uquanch'uanque ch'ueh
chuo
qunch'unranjanfangjang
raojaorejerenjen
rengjengrijihrongjung
roujourujuruanjuan
ruijuirunjunruojo
sasasaisaisansan
sangsangsaosaosese
sensensengsengshasha
shaishaishanshanshangshang
shaoshaosheshesheishei
shenshenshengshengshishih
shoushoushushushuashua
shuaishuaishuanshuanshuang shang
shuishuishunshunshuosho
sisu
szu
ssu
songsungsousou
sususuansuansuisui
sunsunsuosotat'a
tait'aitant'antangt'ang
taot'aotet'etengt'eng
tit'itiant'ientiaot'iao
tiet'iehtingt'ingtongt'ung
tout'outut'utuant'uan
tuit'uitunt'untuot'o
wawawaiwaiwanwan
wangwangweiweiwenwen
wengwengwowowuwu
xihsixiahsiaxianhsien
xianghsiangxiaohsiaoxiehsieh
xinhsinxinghsingxionghsiung
xiuhsiuxuhsu*xuanhsuan*
xuehsueh*
hsuo*
xunhsun*yaya
yanyenyangyangyaoyao
yeyehyiyiyinyin
yingyingyoyoyongyung
youyuyuyu*yuanyuan*
yueyueh*yunyun*zatsa
zaitsaizantsanzangtsang
zaotsaozetsezeitsei
zentsenzengtsengzhacha
zhaichaizhanchanzhangchang
zhaochaozhechezheichei
zhenchenzhengchengzhichih
zhongchungzhouchouzhuchu
zhuachuazhuaichuaizhuan chuan
zhuangchuangzhuichuizhun chun
zhuochozitzu
(tsu)
zongtsung
zoutsouzutsuzuantsuan
zuitsuizuntsunzuotso