Taiwan Collection  |  China Collection  |  Asia Collection  |  Library Home   
subpagebanner.jpg

Selected Electronic Resources

The electronic resources listed here include a selection of topics on religion, publishing, dissertations and theses, statistics, culture and art, and bibliography. Please ask at the Asia Collection Reference Desk for the use of these resources.
Title Call Number
Ba shi liu nian du quan guo wen yi ji jing hua lu = National festival of culture and arts 1997
八 十 六 年 度 全 國 文 藝 季 精 華 錄
CD-ROM 192
Ba shi wu nian du quan guo wen yi ji jing hua lu = National festival of culture and arts 1996
八 十 五 年 度 全 國 文 藝 季 精 華 錄
CD-ROM 193
Bo re bu, fa hua bu, hua yan bu: da zheng cang di wu ce zhi di shi ce
波若部 , 法華部 , 華嚴部 : 大 正 藏 第 五 冊 至 第 十 冊
CD-ROM 252
Bu dai xi: Li Tianlu yi shi
布 袋 戲 : 李 天 祿 藝 師
CD-ROM 191
Chong bian guo yu ci dian xiu ding ben jian suo xi tong
重 編 國 語 詞 典 修 訂 本 檢 索 系 統
CD-ROM 263
Chu ban nian jian
出 版 年 鑒
CD-ROM 261 (2002)
Da zheng xin xiu da zang jing = Taisho Tripitaka
大 正 新 脩 大 藏 經
CD-ROM 302
Da zheng xin xiu da zang jing
大 正 新 脩 大 藏 經
CD-ROM 394
Guo li Taibei shi fan xue yuan xue bao
國 立 台 北 師 範 學 院 學 報
CD-ROM 492
Guo li zheng zhi da xue jiao zhi yuan zhu zuo mu lu = Bibliography of works of the faculty and staff members of the National Chengchi University
國 立 政 治 大 學 教 職 員 著 作 目 錄
CD-ROM 223
Guo yu wen jiao yu cong shu, di yi ji
國 語 文 教 育 叢 書 , 第 一 輯
CD-ROM 347
Han yu da ci dian
漢 語 大 詞 典
CD-ROM 222
Hua yu Han zi: you qu de Zhongguo wen zi
漢 語 漢 字 : 有 趣 的 中 國 文 字
AV/C CD-ROM 212
Jiang Zhongzheng zong tong dang an mu lu: Chou bi dang an
蔣 中 正 總 統 檔 案 目 錄 : 籌 筆 檔 案
CD-ROM 371
Jiao yu da ci shu
教 育 大 辭 書
CD-ROM 428
Jin gang bo re bo luo mi jing
金 剛 般 若 波 羅 密 經
CD-ROM 82
Mu diao: Huang Guili yi shi
木 雕 : 黃 龜 理 藝 師
CD-ROM 201
Mu diao: Li Songlin yi shi
木 雕 : 李 松 林 藝 師
CD-ROM 209
Mu Keji jiao shou fang Tai jiang xue ji nian zhuan ji
穆 克 紀 教 授 訪 台 講 學 紀 念 專 輯
CD-ROM 421
Pi ying xi: Zhang Decheng yi shi
皮 影 戲 : 張 德 成 藝 師
CD-ROM 182
Qi ye xian xing zheng ce fa gui ji guo ji guan li quan ji
企 業 現 行 政 策 法 規 及 國 際 慣 例 全 集
CD-ROM 583
Taibei shi zheng fu jiu shi nian qiu zi gong bao he ding ben
台 北 市 政 府 九 十 年 秋 字 公 報 合 訂 本
CD-ROM 425
Taibei shi zheng fu jiu shi nian xia zi gong bao he ding ben
台 北 市 政 府 九 十 年 春 字 公 報 合 訂 本
CD-ROM 425
Taibei shi zheng fu jiu shi yi nian chun zi gong bao he ding ben
台 北 市 政 府 九 十 一 年 春 字 公 報 合 訂 本
CD-ROM 425
Taibei shi zheng fu jiu shi yi nian xia zi gong bao he ding ben
台 北 市 政 府 九 十 一 年 夏 字 公 報 合 訂 本
CD-ROM 425
"Taiwan Diqu xian cang Dalu qi kan" lian he mu lu guang die zi liao ku
"臺 灣 地 區 現 藏 大 陸 期 刊" 聯 合 目 錄 光 碟 資 料 庫
CD-ROM 301
Wen wu bao cun wei hu yan tao hui zhuan ji: mu zhi yu zhi zhi wen wu wei xiu
文 物 保 存 維 護 研 討 會 專 輯 : 木 質 與 紙 質 文 物 維 修
CD-ROM 352
Wenyuange Siku Quanshu dian zi ban = The electronic version of Siku Quanshu (Wenyuange edition)
文 淵 閣 四 庫 全 書 電 子 版
CD-ROM 519
Wenlin software for learning Chinese CD-ROM 470
Ying Han Han Ying tong ji da ci dian
英 漢 漢 英 統 計 大 詞 典
CD-ROM 404
Zhang zhong tian di kuan
掌 中 天 地 寬
CD-ROM 350
Zhong gong nian bao
中 共 年 報
CD-ROM 393
Zhongguo gu dai de ren yu shen = Ancient Chinese and their god
中 國 古 代 的 人 與 神
CD-ROM 213
Zhonghua bo shuo shi lun wen jian suo guang die
中 華 博 碩 士 論 文 檢 索 光 碟
CD-ROM 221
Zhonghua fo xue yan jiu suo zhuan ji
中 華 佛 學 研 究 所 專 輯
CD-ROM 403
Zhonghua minguo chu ban nian jian: 1996, 1998, 1999, 2001
中 華 民 國 出 版 年 鑒
CD-ROM 261: 1996, 1998, 1999, 2001
Zhonghua Minguo guan guang nian bao
中 華 民 國 觀 光 年 報
CD-ROM 485 (2000)
Zhonghua Minguo guo ji mao yi fa zhan gai kuang
中 華 民 國 國 際 貿 易 發 展 概 況
CD-ROM 579 (2002-2003)
Zhonghua Minguo Tai Min di qu ren kou tong ji
中 華 民 國 台 閩 地 區 人 口 統 計
CD-ROM 490 (2001, 2002)
gototop.jpg