Leona
related material pages

Ang Pagpapaalam

Mga Hinanakit ng
Isang Nabigo

Ilokano Poems

 

Grammar

Glossary

Leona Glossary

Main Page

Email us

Mga Tula ni Leona Florentino
(Salin mula sa Samtoy ni Josie Clausen;
isinaayos ni Ruth Elynia S. Mabanglo)

 

ANG PAGPAPAALAM
(Panagpakada) 

O Mutya ng pag-ibig, ako’y dinggin
Nasadlak sa hirap at dumaraing;
O Puso, maanong amutan ng tingin,
Ang kaawa-awa’y iyong pansinin.
 

Tunay ngang kaawa-awa
Itong inulila ng yumao
Nguni gumagaang ang pakiramdam
Pagkat alaala mo’y laging kaakbay.

At bilang pamamaalam
Sa iyong piling ako’y lilisan
Pagkat nalasap ko ang tuwa at ligaya
Na hindi mawawala sa aking alaala.  

Malungkot akong magpapaalam--
Adyos, Liyag, mabangong asucena;
Sa aking masamyong dibdib itatago kita,
Nang ang bango mo’y di na maglaho pa.

Ngayo’y lagi nang kalong ng katahimikan
At kasa-kasama ng mapait na lumbay
Pagkat sa diwa ko’y umiibis ang kalungkutan
Nagbibigay-wari ng kahabagan.  

Samahan ka ng Diyos, O punong-puno ng sigla
Gayundin yaong sa pag-ibig nagnanasa,
Samahan ka ng Diyos, ikaw na nagtatago ng pag-irog
Ang puri mo’t dangal kailanma’y di madudurog.

back  

 

MGA HINANAKIT NG ISANG NABIGO
(As-Asug Ti Maysa A Napaay)  

O Pag-ibig, sa makikirot na hibik ako’y natitigmak
Sapagkat ayaw pumayapa ng dusa at hirap;
O maanong tumigil ka na sa pananalasa
Pagkat walang alinlangang buhay ko’y papanaw na.  

O Pag-ibig,  anong hapdi,  anong sakit,
Kamatayan kang sumasanib
Dahil ang umiibig na hindi iniibig
Napakasakit, napakakirot sa pangmasid.

Kay lupit, kay lupit ng kilos mo’t sigla,
Iniiwan akong nagdurusa;
Nalinlang na ganap ang aking mata
Winasak ang tiwala at aking pag-asa.  

Ngunit ang umasa’y walang katuturan
Hindi ko akalaing ito ang kahihinatnan
Bangkay ako ngayong naturingan
Pagkat wala nang halaga ang aking katawan.  

back

*Original poems in Ilokano

PANAGPAKADA  

Timudem man! O Imnas ni ayat,
ti un-unnoy toy seknan ni rigat;
imatangam, O puso ket imutektekannak
anusem a paliiwen toy daksanggasat.

Daksanggasat konak a ta maipusay
toy naldaang unay a bangkay;
ngem ni lagip dinto met bumalakday,
agnanayonto laeng a sitatarabay.

Kas panagpakada dagitoy nga innak baliksen,
ta toy bagik maipanaw kadagita taeng;
taeng ni ragsak, liwliwa nga innak lak-amen,
dinto met mapunas nga innak pampanunoten.

Silaladingit toy puso nga agpakada,
Adios laing, napusaksak nga asusena;
Iti sayamusom ti barukongko ipenpennaka,
tapno dinto maumag ti agdaplay a banglona.

Siaaddaakto laeng, ti taeng ni alinaay,
ta ditoy panunot salemseman ni tarumpingay;
tarabayennakto ni napait a liday,
ket isunto kaniak ti mangay-ay-ay.

Dios ti kumuyog, O napnuan sayaksak,
nga esmanto dagiti agay-ayat;
Dios ti kumuyog, salimetmetmo mangalasag,
ta tapno dayta sudim, taknengmo ti di marakrak.


AS-ASUG TI MAYSA A NAPAAY
Nasnebanak ti nasaem a sasainnek, ay ayat!
ta diman la agtanak ti lak-amen a tuok ken rigat;
isuna kadin isunan; ala isunan yantangay detoy biag,
diak duaduaenen a suminan itoy bagik a daksanggasat.  

Ay, ayat, ayaunayen ti sanaang
ni patay sumken nakalkaldaang
ta iti maysa nga agayat a dida pagayatan,
nakasaksakit nakem a maimatangan.

Narangas dagiti laingmo ken sayaksakmo naulpit,
nadawel, kitaem man toy silaladingit;
ta naallilaw man dagitoy matak idi a buybuyaek,
ta iti inanama ken talek isuda kaniak ti namatalged.  

Ngem eppes man dagidi nga inanama,
ta diak impapan a kastoy ti tungpalna,
tungpal tanem ket itan ti nagbanaganna,
datoy bagik ta isu ti kaikarianna. 

back