To MacGregor Index

To Sailing Songs

Rotuman Custom as told to Gordon MacGregor in 1932
from notes archived at
Bishop Museum, Honolulu, Hawai'i

Song of Raho

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(1)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Part 1

Ana pue Ana puaf se Samoa
Hanilepiherua fefaeaga
Teka fuarei ma fua'a
Haea se fanafana me'mea
Hai'aki se vaka afatea
gaga e Rotuma
La Raho hoa
To'ifiri la muria vak
Tui Toga fu'e Sa'amoa
Vaimarasi on ma huaha
Laolao ka roa ia sala
Fuu'sia itara faeaga
Vili siu te saau mam sa
On huni va kakai e m maas
Taritari furau te'i la'a
Hanu Rotuma la feeri tara
Solu e Futuna te (ke?) mauana
Lala Nigua fanafana la
Miamia ka e Li'gasava (a fuag ri)
Pare se ko vaka Pare e uta siu ko vaka uta
ji ta ma fakta faeaga
Raho pui ma ono ko vaka
Mulimuli ka Pepehaua
Haniherua pul la osia
Sinakirevao re vahia
Ka e leumi ma o fa
Hanuate is la ret e te la'a
Mali ma sae roaroa uhulei
Ma koa e la Hauua
Ravaki se ji Rotuma
Mo usu ene (eue) re ruo (mo) u mua
Solamena takonsau ha'a
Sese tu fupHa e ufaga
Ma la sikia ot ra sauta
Raho tukuen se Hatana
Liuaga se Tokainiua (Li'u se liuaga Tokainiua)
La ia soa kia nujkua ha rua
La nosu Rafu tae Rotuam
Veve la fupa e kau vaka
Ka te ne Sauheta e Hatana
Mala na sina ta tela a
Puaksui tata'a
Ahinoha'a
Puaksui pulou aahinahoi

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(2)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Song, sung when Raho came to Rotuma and made the island (see Viki Malhaha, which is a fragment of this song) [parts 4,5]

Part 2

Mamamsa mamasa me Rotuma
Hau siu fesi te vaka pare oiaga rua
Fupuen la re molu tupu'a
Malia kakaupou Tokainiua
Fu'u e ava ta ko haniherua
Raho so sa'a makeroa aua
Paki tori rosia aua
Hanuite mulimuli fe atua
La'e ..e ..e

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(3)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Part 3: Maive Song

Fogifogi se tua ra ko
Kav lei ta laga si kiaf
Nujumaga nujuka
Ka isa ma ta finau
Aue hi'i se fu ma se
Fagifagi on se fa lua
Ka rere mea tukai niu
Ae le me tupua rua
Sahani kapi le ina
Aue ii ie se fu ma se
Maive uliuli mea Sau
Sinareau sau se tugia
Noho la ho'
Siki fua reau
La Sinareau
Tafi pati e teka la fau
Siki fua reau
La Sina reau

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(4)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Part 4: Viki

Mamas ata, mamas ata me Rotuma
Ma hausiu fesi te vaka peri
Ai ma rua Ia kakapua
Tokainiua fu e ava ta ko hani he rua
Paki tori rosia aura
La'e e e ...

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(5)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Part 5: Fragments of Viki

1. Kaleta ou kaleta kia
Siag ka lei ta Solukia
2. E fufu a fuafog
E fute fag la poi ora
3. Pikia sei tantanu
Ro ua ri ro'ro'he

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(6)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Part 6: SaaSina Song

Pe seu ufaga ta ravak (grassy beach)
Pe seu torag ta ai
Ka pari te hao e toitoi
Mamosa husila koikoi
Taroro moia husila koi
Le'hema e lag hanua
Menia ma tuktuki e mura
Veha sohi gasava la
Menea ma kok hi hir maf (blind man's bluff)
Veha fu ta kau momo (mo mi')
Inin popof inin popof
Fuag popof manase rere.

Category:

Music

Topic:

Song of Raho(7)

Consultant:

Ritia

MacGregor's Notes

Comments

Part 7

Tuku re Pepehaua
Muasiu tui te Rotuam
Maere e tafi e Pepehaua
Noho siu te tui te Rotuam
Mantifi Manteaf
Tupu'a rua ha'a le sala
Häke se solu fä muga sau (skin)
Mijerani aua ta raf
Raho ta firia Tokainiua
Hanuite ko ti le hau(a)
Tuku ona feki se hatan ma
Noho siu laia tupu'e
Sau si mulia atau ne ren
Hisora ko fea ia e veh
Ono usu e mafu koluak
Ona forou fakanoho ne sias

To MacGregor Index

To Sailing Songs