http://www.hawaii.edu/thai/

Get and install Thai fonts

About FLTA program |หน้าที่ของ FLTA | การเตรียมตัวและเตรียมสอนก่อนเดินทาง |

ข้อมูลสำหรับ FLTA สอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย

ขอต้อนรับ และขอแสดงความยินดี สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น FLTA สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ณ มาโนอา

ขั้นตอนต่างๆที่จะต้องรีบดำเนินการ เมื่อได้รับแจ้งจากทาง Fulbright/IIE แล้ว มีดังนี้
1. ติดต่อรายงานตัว โดย e-mail มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย (รศ. ดร. ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง) ที่ และเช็คข้อความทาง e-mail อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง
2. เริ่มดำเนินการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาวาย โดยเร็วที่สุด ทำตามขั้นตอน ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้:
****** สมัครเป็น "non-degree seeking", post-baccalaureate unclassified student (PBU) สำหรับ Fall Semester******

Admission procedure for FLTA

3 ดำเนินการ สมัครหอพัก ควรสมัครหอพักภายในเดือนมิถุนายน อย่างช้าที่สุด

หอพักของมหาวิทยาลัยมีน้อย และไม่พอกับความต้องการของนักศึกษา จึงขอแนะนำให้สมัครหอพักนอกมหาวิทยาลัย ต่อไปนี้ (คลิกlink เพื่อดูรายละเอียด)

เรื่องที่จะต้องทำเมื่อเดินทางมาถึงฮาวายแล้ว(คลิก link เพื่อดูรายละเอียด)
          

หน้าที่และความรับผิดชอบของ FLTA

FLTA ช่วยสอนวิชาภาษาไทย และทำกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย รวมทั้ง ช่วยเรื่องการทำสื่อการสอนภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมอาทิตย์ละ 15-20 ชั่วโมง

FLTA ที่มหาวิทยาลัยฮาวายได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 หน่วยกิต
โดยต้องลงทะเบียนเรียนวิชา IP465b Southeast Asian Language Teaching ในเทอม Fall ซึ่งวิชานี้เป็นวิชาสำหรับอบรม FLTA เรื่องการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ ปรัชญาแนวทางการสอน เทคนิคการสอนและ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย

การเตรียมตัว และ เตรียมสอน ก่อนเดินทาง
ที่มหาวิทยาลัยฮาวายใช้หลักภาษาศาสตร์ในการเรียนการสอนภาษาไทย ดังนั้น FLTA จึงควรมีความรู้พื้นฐานภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์พอสมควรก่อนเดินทางมาเริ่มปฏิบัติหน้าที่ (ภาษาศาสตร์เบื้องต้น การใช้สัทอักษรในการถ่ายเสียงภาษาไทย ระบบเสียงภาษาไทย ระบบการผันวรรณยุกต์ และพัฒนาการของระบบวรรณยุกต์ไทย การประกอบคำในภาษาไทย โครงสร้างประโยคภาษาไทย) โดยมีความรู้เรื่องเนื้อหาภาษาศาสตร์ภาษาไทยตามที่ปรากฏในตำราต่อไปนี้

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
1) ปรานี กุลละวณิชย์ และ คณะ.. ภาษาทัศนา. กรุงเทพ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดหนังสือภาษาทัศนา pdf file)
พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2540)
ความรู้พื้นฐานภาษาไทย

2) นววรรณ พันธุเมธา. ภาษาไทยน่าศึกษาหาคำตอบ. กรุงเทพ: กระทรวงศึกษาธิการ (คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดหนังสือ pdf file)
ระบบเสียง และ ระบบวรรณยุกต์ภาษาไทย
3) กาญจนา นาคสกุล ระบบเสียงภาษาไทย. กรุงเทพ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำหรับครู เล่ม 2 หน่วยที่ 7-15 [โดยเฉพาะหน่วยที่ 14.4]
หรือ ศ.ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา ลักษณะภาษาไทย (TH 101) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ค้นหา e-book ได้จาก ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
5) **Brown, J. Marvin. Thai Course Reading and Writing (Text- Mostly Reading). Bangkok: AUA Thai Language Center. (ซื้อได้จาก AUA ถนนราชดำริ)

คำและการประกอบคำในภาษาไทย
4) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำหรับครู เล่ม 2 หน่วยที่ 7-15 [โดยเฉพาะหน่วยที่ 8.2.2, หน่วยที่ 13]ไวยากรณ์/วากยสัมพันธ์ไทย
หรือ ศ.ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา ลักษณะภาษาไทย (TH 101) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ค้นหา e-book ได้จาก ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
6)** นววรรณ พันธุเมธา. ไวยากรณ์ไทย. กรุงเทพ: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สั่งซื้อได้จาก โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)

นอกจากนั้น FLTA ก็ควรจะมีความรู้ และ ความรู้รอบตัวเรื่องประวัติศาสตร์ และ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมไทยด้วย อย่างน้อย ต้องรู้เนื้อหาที่ครอบคลุม ใน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ของกระทรวงศึกษา

หนังสือที่แนะนำให้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทย คือ

7) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. ไทยศึกษา (มี 2 เล่ม)

เอกสารที่แนะนำให้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอุษาคเนย์ ในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมุมมองของผู้เรียนคือ

8) A Guide to the Study of Southeast Asian Languages (pdf file, 441KB)

FLTA ควรอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือรายการที่ 2, 3, 4, 5, 6, 8 ตามที่ระบุไว้ ก่อนเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยฮาวาย และ ควรนำหนังสือและเอกสารเบอร์ 5 และ 6 ติดตัวมาด้วย เพื่อใช้อ้างอิงในการเรียนการสอน
***จะมีการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาไทยของ FLTA โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายเสียงเป็นสัทอักษร และ ระบบการผันวรรณยุกต์ภาษาไทย ***

******************************

รายชื่อ FLTA ไทยที่มหาวิทยาลัยฮาวาย

About FLTA Program

Foreign Language Teaching Assistant (FLTA)

Starting in 2006, Thai has been added to a list of strategic languages that receive funding from the Department of State’s Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) program which bring in young native speaker instructors from their home countries to U.S. educational institutions to establish a native speaker presence in the language program.

The Thai language program at UH is in the group of US institutions participating from the first year of the Thai-FLTA program (academic year 2006-2007), hosting one FLTA from Thailand. The presence of the FLTA adds an energetic and up-to-date cultural component and dynamic to our Thai language classes and enables us to offer more courses.

For Thai teachers of English interested in applying for this FLTA program, contact: Fulbright Thailand's FLTA program.

******************************