ผู้ใหญ่ลี :: Village Chief Lee

About the song
Culture notes
Grammar notes
Verse by Verse Translation
Vocabulary
Listen to whole song (Audio file: mp3)
Click here to sing along

To listen to each word, click on the word. To listen to each line click .

พ.ศ. 2504 ผู้ใหญ่ลี ตี กลอง ประชุม
ชาวบ้าน ต่าง มา ชุมนุม
มา ประชุม ที่ บ้าน ผู้ใหญ่ลี
ต่อไปนี้ ผู้ใหญ่ลี จะ ขอ กล่าว
ถึง เรื่องราว ที่ ได้ ประชุม มา
ทางการ เขา สั่ง มา ว่า
ให้ ชาวนา เลี้ยง เป็ด และ สุกร
ฝ่าย ตาสี หัวคลอน ถามว่า สุกร นั้น คืออะไร

ผู้ใหญ่ลี ลุก ขึ้น ตอบ ทันใด

สุกร นั้น ไซร้ คือ หมาน้อย ธรรมดา

หมาน้อย หมาน้อย ธรรมดา

Please send your comment to thai@hawaii.edu

You are a visitor number hit count (since Aug 5, 2003)
This page produced by: Yuphaphann Hoonchamlong (ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง) (yuphapha@hawaii.edu), Thai Language Program, University of Hawaii at Manoa.
Technical/ programming by: Yudthaphon Vichianin (ยุทธพล วิเชียรอินทร์) (yudthaph@hawaii.edu).

Vocal/Music by: Torpong Wannawati (ต่อพงศ์ วรรณวาที) (editwnnw@chiangmai.ac.th).

Funded by: Arts and Sciences Faculty Award 2003, University of Hawaii, U.S.A.