Covid Karaoke Banner Conference Banner

Welcome to the UH Mānoa Filipino & Philippine Culture Program!

"Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Sinasalamin ng mga katagang ito ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino. Nagsisilbi rin ang mga ito bilang muhon sa mga adhikain ng Programang Pilipino at Kultura ng Pilipinas sa Unibersidad ng Hawai’i-Manoa. Hangarin ng programang mapagyaman ang kamalayan at kaisipan ng mga mag-aaral upang mapatingkad ang kanilang kaakuhan bilang Pilipino at mapag-ibayo ang kakayahan ng mag-aaral sa makahulugang pakikipagtalastasan sa sariling wika. Layunin rin ng programang malinang ang mga kaugaliang Pilipino tulad ng paggalang, pagpapahalaga sa binitiwang salita, paninindigan at pakikipagkapwa tao. Sa hangganang ito, dalangin naming maisapuso nila ang mamuhay nang marangal.

Tuloy po kayo."

- Dr. Pia Arboleda, Coordinator

Back to top

© UH Mānoa Filipino & Philippine Culture Program || Webmaster: Rovie Jay Dacumos (rdacumos@hawaii.edu)


visitor counter